01. Kamatne stope na kredite stanovništvu u KM

  U procentima
  Na godišnjem nivou
GodinaMjesecPOTROŠAČKI KREDITISTAMBENI KREDITIOSTALI KREDITI
  promjenljiva stopa i do 1 godine IPFKSpreko 1 do 5 godina IPFKSpreko 5 godina IPFKSpromjenljiva stopa i do 1 godine IPFKSpreko 1 do 5 godina IPFKSkrediti preko 5 godina IPFKSpreko 10 godina IPFKSpromjenljiva stopa i do 1 godine IPFKSpreko 1 do 5 godina IPFKSpreko 5 godina IPFKS
   sa orginalnim dospijećem preko 1 godine   sa orginalnim dospijećem preko 1 godine    sa orginalnim dospijećem preko 1 godine  
123456789101112131415
2013.04.8,1188,3686,435...6,6256,619.........8,3478,5247,9837,581
2013.05.8,321...6,384...6,264............7,8318,0347,8806,141
2013.06.7,3426,9626,697...5,923............7,9267,9698,0916,533
2013.07.7,5537,486.....................8,3368,2477,8656,272
2013.08.7,443.........6,229............8,1958,3477,8936,003
2013.09.7,493.........6,228............7,9527,9127,3786,014
2013.10.7,576...6,396...6,168............7,7747,6646,7896,944
2013.11.8,0057,473.....................7,6077,5856,7727,266
2013.12.7,106.........6,133............7,6807,5547,0187,081
2014.01.6,832...6,080...6,758............7,7487,6537,2066,838
2014.02.6,180.........7,037...6,672......7,8697,6558,6458,714
2014.03.7,5447,426............6,298......7,9427,5306,9588,014
2014.04.7,7837,9615,1785,6466,056............7,3307,1347,0137,534
2014.05.7,9078,0305,537...6,361...7,148......7,3967,3136,1697,736
2014.06.7,5137,8525,241......6,5356,378......7,4107,3526,1817,886

Zbog greške izvještajnih jedinica u klasifikovanju prema namjeni kod kredita stanovništvu u KM i u KM sa valutnom klauzulom, revidirana cijela serija podataka za potrošačke, stambene i ostale kredite za period od januara 2012 do maja 2014. godine.

Kamatne stope u tabeli se odnose na nove poslove

IPFKS - inicijalni period fiksne kamatne stope

... nedovoljan broj podataka za objavljivanje

 Download tabele: