Odluka o minimalnim računarskim konfiguracijama i rezervnoj lokaciji za žirokliring

Na osnovu člana 18. st. 1. i 3. Zakona o Centralnoj banci Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" broj: 1/97, 29/02, 8/03, 13/03 i 14/03) i tačke 1.3.3 Operativnih pravila za žirokliring, broj: 01-765/04 od 19.11.2004. godine, guverner Centralne banke Bosne i Hercegovine donosi

O d l u k u

o minimalnim računarskim konfiguracijama i rezervnoj
lokaciji za žirokliring

1. Odlukom o minimalnim računarskim konfiguracijama za žirokliring
(u daljem tekstu: Odluka i žirokliring) propisuje se vrsta opreme koju poslovna banka mora obezbijediti prilikom zamjene postojeće opreme za žirokliring novom opremom ili kad se prvi put uključuje u žirokliring.

2. Poslovna banka, da bi učestvovala u žirokliringu, mora da obezbijedi primarnu računarsku konfiguraciju, kao i rezervnu računarsku konfiguraciju koja je smještena na udaljenoj lokaciji.

3. Minimalna primarna računarska konfiguracija, potrebna poslovnim bankama za rad, odnosno uključivanje u žirokliring, sastoji se iz sljedećeg:

a. PC
b. Pentium III, 650 MHz
c. RAM 128 MB
d. Hard disk 10GB
e. Monitor 15"
f. Windows NT/2000/XP operativni sistem
g. Router: Nortel Networks ARN
h. Čitač kartica (serial port, model osobina Oberthur DE 136)
i. Sigurnosne kartice (obezbjeđuje CBBiH u saradnji sa Halcomom), aktivna i rezervna
j. Firewall: Nortel Networks Instant Internet,
k. Instalirani aplikativni programi.

4. Minimalna rezervna računarska konfiguracija potrebna poslovnim bankama za obavljanje platnog prometa putem žirokliringa u otežanim okolnostima u slučajevima prekida redovne mrežne komunikacije (e-mail contingency), sastoji se iz sljedećeg:

a. PC
b. Pentium III, 650 MHz
c. RAM 128 MB
d. Hard disk 10GB
e. Monitor 15"
f. Windows NT/2000/XP operativni sistem
g. Čitač kartica (serial port, model osobina Oberthur DE 136)
h. Konekcija na Internet
i. Instalirani aplikativni programi.

5. Računarsku opremu, primarnu i rezervnu, dužna je obezbijediti poslovna banka.

6. Rezervnu računarsku opremu i lokaciju, poslovna banka je dužna obezbijediti i staviti u upotrebu šest mjeseci nakon primjene Pravila ŽK iz preambule ove odluke. Poslovna banka je obavezna napraviti procedure za obavljanje žirokliringa u vanrednim okolnostima i primjerak dostaviti CB BiH.

7. O računarskoj opremi iz tačke 3. ove odluke poslovna banka je dužna voditi brigu, snositi troškove instaliranja i održavanja. Troškove održavanja aplikativnog sistema žirokliringa Centralna banka BiH će naplaćivati jednom godišnje i to direktnim zaduživanjem računa rezervi banke kod pripadajuće glavne jedinice, a u skladu sa Ugovorom o održavanju platnih sistema sa dobavljačem.

8. O računarskoj opremi iz tačke 6. ove odluke, poslovna banka je dužna voditi brigu, snositi troškove instaliranja i održavanja aplikativnog sistema žirokliringa.

9. Instaliranje i održavanje aplikativnog sistema za žirokliring, primarnog i rezervnog, mogu obavljati samo firme ovlaštene za održavanje platnih sistema Centralne banke BiH.

10. Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivače se od 01.01.2005. godine.


GUVERNER
Peter Nicholl

No. 01-764/04
Sarajevo, 19.11.2004.


Newsletter CBBiH