Saradnja s Evropskom centralnom bankom

Implementacija EU standarda u poslovanje Centralne banke, ostvaruje se vlastitim kapacitetima, korištenjem internih resursa i kroz kroz bilateralnu i multilateralnu saradnju s drugim centralnim bankama i sistemsku mrežu kontakata.

Program ECB i eurosistema: Analiza potreba Centralne banke Bosne i Hercegovine, mart - septembar 2007. godine

Centralna banka je 2007. godine kroz program tehničke pomoći uspostavila direktnu saradnju s Evropskom centralnom bankom. U februaru 2007. godinepotpisan je tripartitni Protokol između Evropske centralne banke, Delegacije Evropske komisije u BiH i Centralne banke Bosne i Hercegovine, nakon čega je uslijedilo i potpisivanje Memoranduma o saradnji između ECB-а i CBBiH, što je označilo početak realizacije programa eurosistema o analizi potreba i namjeru uspostave dugoročne saradnje u svrhujačanja institucionalnоg kapaciteta i unapređenja procesa priprema za učešće u radu Evropskog sistema centralnih banaka (ESCB).

Program eurosistema o analizi potreba Centralne banke Bosne i Hercegovineje finansirala EU, implementirala Evropska centralna banka (ECB) u partnerstvu s Deutsche Bundesbankom, Bankom Estonije, Bankom Grčke, Bankom Španije, Bankom Francuske, Bankom Italije, Narodnom bankom Austrije i Bankom Slovenije.Program je uključio analizu stanja u sedam poslovnih oblasti i obuhvatio sljedeće funkcije CBBiH: ekonomske analize i istraživanja; statistiku; monetarnu politiku u okviru aranžmana valutnog odbora, platne sisteme; finansijsku stabilnost; internu reviziju i koordinaciju bankarske supervizije. Eksperti eurosistema su zaključili da je CBBiH institucija koja ima vrlu dobru tehničku reputaciju i sposobnost, što se ogleda u praksama i politikama koje su u nekim aspektima na nivou ili blizu standardima EU. Istovremeno, date su preporuke i utvrđena područja u kojima će CBBiH morati postići napredak kroz implementaciju novih pravila i procedura, mijenjajući prakse i obučavajući osoblje u narednim godinama kako bi, u operativnom smislu, ubrzala pripreme za pristupanje Evropskom sistemu centralnih banaka kada Bosna i Hercegovina bude spremna da uđe u Evropsku uniju (EU).

ECB najavljuje program saradnje sa CBBiH koji finansira EU

Program tehničke saradnje sa ECB: Implementacija preporuka ECB i eurosistema, april 2010- septembar 2011. godine

Program je, finansirala Evropska unija (EU) kroz Instrument programa za pretpristupnu pomoć (IPA) a provela ECB u saradnji sa sedam centralnih banaka eurosistema: Njemačke (Deutsche Bundesbank), Grčke (Bank of Greece), Španije (Banco de España), Italije (Banca d'Italia), Holandije (De Nederlandsche Bank), Austrije (Oesterreichische Nationalbank) i Slovenije (Banka Slovenije). Eksperti centralnih banaka Bugarske i Rumunije također su dali doprinos Programu.

Program je predstavljao nastavak programa koji je uspješno realizovan 2007. godine i bio je usmjeren na implementaciju preporuka proizašlih iz Programa analize potreba CBBiH u cilju postepene harmonizacije standarda poslovanja CBBiH sa standardima u ESCB/eurosistemu u pripremi za pristupanje Bosne i Hercegovine EU.

Program je uključio šest oblasti: 1) statistiku, 2) ekonomsku analizu i istraživanje, 3) finansijsku stabilnost, 4) harmonizaciju legislative sa EU, 5) koordinaciju integracija sa EU i 6) unapređenje usluga informacione tehnologije CBBiH.

Direktna saradnja sa ekspertima centralnih banka ESCB/eurosistema, omogućila je uvid i sticanje znanja o najboljim i najaktuelnijim praksama i standardima evropskog centralnog bankarstva. Program je doprinio unapređenju tehničkih kapaciteta, jačanju institucionalne saradnje sa BiH i međunarodnim finansijskim institucijama, potvrđujući da nezavisna i jaka centralna banka predstavlja osnov za očuvanje monetarne i finansijske stabilnosti jedne države na putu ka evropskim integracijama.Projekat je ocijenjen kao vrlo uspješan i ECB je kroz transfer iskustva primjenila isti pristup i program u susjednim zemljama.

Projekat unapređenja procesa upravljanja ljudskim resursima, u saradnji s centralnim bankama Njemačke i Češke.

Projekat je finansirala Evropska unija putem instumenta IPA 2007. Twinning light projekt za Centralnu banku Bosne i Hercegovine u trajanju od šest mjeseci je realizovan u saradnji s partnerskim centralnim bankama Njemačke i Češke i uspješno okončan 2010. godine. Cilj Projekta je unapređenje procesa upravljanja ljudskim resursima kroz modernizaciju i povećanje efikasnosti upravljanja, što predstavlja osnovu u pripremama procesa integracije u EU.

Saopštenja


Newsletter CBBiH