Uloga Centralne banke Bosne i Hercegovine u procesu integracija BiH u Evropsku uniju

Pouzdana, stabilna i nezavisna centralna banka osiguravanjem monetarne stabilnosti doprinosi makroekonomskoj stabilnosti i boljoj pripremljenosti čitave zemlje u procesu evropskih integracija. U skladu sa strateškim planom Centralne banke, u cilju postepene konvergencije ka standardima EU i pripremama za ulazak u Evropski sistem centralnih banaka (ESCB), Centralna banka primjenjuje proaktivan pristup, uz institucionalni razvoj, usmjeren ka izazovima i zahtjevima EU pretpristupnog procesa.

Centralna banka Bosne i Hercegovine učestvuje u svim fazama procesa evropskih integracija BiH i doprinosi evropskom integracijskom procesu BiH u skladu sa svojim nadležnostima. Centralna banka priprema informacije, podataka i priloge za redovni godišnji izvještaj Evropske komisije o BiH i Program ekonomskih reformi, i učestvuje u radu koordinacionih i ekspertnih struktura BiH koje su uspostavljene u cilju provođenja ugovornih obaveza iz obaveza Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i drugih obaveza procesa evropskih integracija.

Centralnu banku BiH također očekuju Kriteriji konvergencije ili kriteriji iz Maastrichta, utvrđeni Ugovorom iz Maastrichta 1992. godine. Kriteriji konvergencije su kriteriji koje moraju zadovoljiti države članice EU da bi ušle u treću fazu Ekonomske i monetarne unije i uvele euro te postale dio eurosistema, jedinstvenog monetarnog područja sa zajedničkom valutom:

  • Stopa inflacije određene države članice kandidata za EMU ne smije ne smije biti za više od 1,5 postotnih poena veća od prosječne stope inflacije tri države članice EU s najnižim ostvarenjem inflacije.
  • Budžetski deficit ne smije prelaziti 3% BDP-a
  • Javni dug kao udio u BDP-u ne smije preći 60%
  • Prosječne nominalne dugoročne kamatne stope ne smiju prelaziti 2% u odnosu na kamatne stope tri zemlje EU s najnižom stopom inflacije
  • Stabilnost deviznog kursa i učešće u ERM II (mehanizam deviznog kursa): u periodu od najmanje dvije godine prije uvođenja eura, kurs valute prema euru mora fluktuirati unutar dopuštenih granica +/- 15 u odnosu na centralni paritet.

Saopštenja


Newsletter CBBiH