Курсна листа

24. септембар 2020., Средњи

USD

1,672793

САД

CHF

1,815492

Швицарска

EUR

1,95583

EMU

GBP

2,128563

В.Британија

RSD

1,663353

Србија

HRK

25,903318

Хрватска

КРЕДИТНИ РЕЈТИНГ БиХ:

  • B - Стабилни изгледи

    Standard & Poor's
  • B3 - Стабилни изгледи

    Moody's

ВИШЕ

O CBBiH

Поводом 20. годишњице увођења конвертибилне марке као законског средства плаћања, 15.11.2018. године је одржана међународна конференција „Будућност готовог новца“.

ДЕТАЉНО
O CBBiH

У жeљи дa блaгoврeмeнo испунимo свe мeдиjскe зaхтjeвe зa приjeкo пoтрeбним инфoрмaциjaмa тoкoм oвoг кризнoг пeриoдa eпидeмиje Covid-19 вирусoм, a истoврeмeнo пoкушaвajући дa мaксимaлнo зaштитимo запoслeникe ЦББиХ, Канцеларија зa кoмуникaциje je увeла приврeмeнe мjeрe вeзaнo зa рaд с прeдстaвницимa мeдиjских кућa.

ДЕТАЉНОO CBBiH

Централна банка Босне и Херцеговине oдржава монетарну стабилност у складу с currency board аранжманом. Помаже и одржава одговарајуће платне и обрачунске системе. Такође, координира дјелатности агенција за банкарство бх. ентитета, које су надлежне за издавање дозвола за рад и супервизију банака.

ДЕТАЉНО

Newsletter CBBiH

Задовољство корисника
Молимо вас да одвојите пар минута и испуните анкету о задовољству корисника наше веб странице
Да, настави