Курсна листа

24. јули 2021., Средњи

CHF

1,804604

Швицарска

HRK

25,955569

Хрватска

USD

1,662131

САД

EUR

1,95583

EMU

GBP

2,286371

В.Британија

RSD

1,663728

Србија

КРЕДИТНИ РЕЈТИНГ БиХ:

  • B - Стабилни изгледи

    Standard & Poor's
  • B3 - Стабилни изгледи

    Moody's

ВИШЕ

O CBBiH

У жeљи дa блaгoврeмeнo испунимo свe мeдиjскe зaхтjeвe зa приjeкo пoтрeбним инфoрмaциjaмa тoкoм oвoг кризнoг пeриoдa eпидeмиje Covid-19 вирусoм, a истoврeмeнo пoкушaвajући дa мaксимaлнo зaштитимo запoслeникe ЦББиХ, Канцеларија зa кoмуникaциje je увeла приврeмeнe мjeрe вeзaнo зa рaд с прeдстaвницимa мeдиjских кућa.

ДЕТАЉНО
O CBBiH

У циљу подстицања истраживања и иновација у Босни и Херцеговини на пољу развоја финансијског сектора, Централна банка Босне и Херцеговине (ЦББиХ) објављује позив за пријаву радова.

ДЕТАЉНОO CBBiH

Централна банка Босне и Херцеговине oдржава монетарну стабилност у складу с currency board аранжманом. Помаже и одржава одговарајуће платне и обрачунске системе. Такође, координира дјелатности агенција за банкарство бх. ентитета, које су надлежне за издавање дозвола за рад и супервизију банака.

ДЕТАЉНО

Newsletter CBBiH

Задовољство корисника
Молимо вас да одвојите пар минута и испуните анкету о задовољству корисника наше веб странице
Да, настави