Opšte informacije o banci

Centralna banka Bosne i Hercegovine osnovana je 20. juna 1997. godine Zakonom o Centralnoj banci koji je usvojila Parlamentarna skupština BiH. Centralna banka je počela sa radom 11. avgusta 1997. godine.

Ciljevi i zadaci

Osnovni ciljevi i zadaci Centralne banke su utvrđeni Zakonom saglasno Općem okvirnom sporazumu za mir u BiH. Centralna banka Bosne i Hercegovine održava monetarnu stabilnost u skladu s currency board aranžmanom (1KM : 0,51129 EURO), što znači da izdaje domaću valutu uz puno pokriće u slobodnim konvertibilnim deviznim sredstvima po fiksnom kursu 1 KM: 0,51129 EURO. Centralna banka definira i kontrolira provođenje monetarne politike Bosne i Hercegovine. Centralna banka upravlja službenim deviznim rezervama ostvarenim izdavanjem domaće valute.Centralna banka pomaže i održava odgovarajuće platne i obračunske sisteme. Također koordinira djelatnosti agencija za bankarstvo bh. entiteta, koje su nadležne za izdavanje dozvola za rad i superviziju banaka.

Organizacija Centralne banke

Najviši organ Centralne banke Bosne i Hercegovine je Upravno vijeće, koje je nadležno za utvrđivanje monetarne politike i kontrolu njenog provođenja, organizaciju i strategiju Centralne banke u skladu s ovlaštenjima utvrđenim Zakonom. U prvih šest godina, Upravno vijeće činili su guverner, koji je bio i predsjedavajući, i tri člana, od kojih su dva (Bošnjak i Hrvat) iz Federacije BiH i jedan (Srbin) iz Republike Srpske. Nakon toga, Upravno vijeće se, prema Zakonu o CBBiH, sastoji od pet osoba koje imenuje Predsjedništvo na period od šest godina. Vijeće za guvernera imenuje jednog od svojih članova. Upravu Centralne banke čine guverner i tri viceguvernera, koje je imenovao guverner uz odobrenje Upravnog vijeća. Zadatak Uprave je operativno rukovođenje poslovanjem Centralne banke. Svaki viceguverner je neposredno odgovoran za rad jednog odjela - sektora Centralne banke.

Centralna banka ima Centralni ured, tri glavne jedinice i dvije filijale. Centralni ured Centralne banke Bosne i Hercegovine je u Sarajevu. Glavne jedinice su Glavna jedinica Sarajevo, Glavna banka Republike Srpske Banja Luka i Glavna jedinica Mostar. Filijale su: CBBiH Filijala Brčko i Filijala CBBiH na Palama.

Adrese centralnog ureda i glavnih jedinica i filijala

 • Centralni ured Centralne banke Bosne i Hercegovine

  Maršala Tita 25, 71 000, Sarajevo

 • Glavna jedinica Sarajevo

  Mehmeda Spahe 3, 71 000, Sarajevo

 • Glavna jedinica Mostar

  Zagrebačka 10, 88 000, Mostar

 • Glavna banka Republike Srpske Centralne banke BiH

  Vidovdanska 19, 78 000, Banja Luka

 • Filijala Centralne banke Bosne i Hercegovine na Palama

  Milana Simovića 14, 71 420 Pale

 • Centralna banka Bosne i Hercegovine Filijala Brčko

  Bosne srebrene 28, 76 100, Brčko DistriktNewsletter CBBiH