BiH i Evropska unija

 Saradnja s Evropskom unijom 

  • Pouzdana, stabilna i nezavisna centralna banka osiguravanjem monetarne stabilnosti doprinosi makroekonomskoj stabilnosti i boljoj pripremljenosti zemlje u procesu uključenja u Evropsku uniju. Doprinos Centralne banke Bosne i Hercegovine EU integracijskom procesu BiH je značajan i realizuje se kroz učešće u radu koordinacijskih struktura, uspostavljenih na osnovu Odluke Vijeća ministara BiH o sistemu koordinacije EU, u cilju praćenja provedbi ugovornih obaveza iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju: radne grupe za EU integracije, Pododbor za ekonomska, finansijska pitanja i statistiku i Pododbor za unutrašnje tržište i konkurenciju.
  • U cilju izvještavanja EU, Centralna banka Bosne i Hercegovine priprema priloge i informacije za strateške dokumente BiH iz svoje nadležnosti, uključujući redovan godišnji izvještaj o napretku BiH i Program ekonomskih reformi BiH.
  • Pored kontinuirane saradnje s institucijama EU kroz sastanke i misije, stručnjaci CBBiH su aktivni i u forumima i radnim grupama Eurostata i Evropskog sistema centralnih banaka (ESCB), kao platformama za razvoj sistemskih kontakata, prenos znanja i najboljih praksi centralnog bankarstva.

 

Tehnička saradnja 

  • U kontekstu konvergencije ka EU standardima, Centralna banka Bosne i Hercegovine primjenjuje proaktivan pristup, uvodeći neophodne funkcionalne promjene u skladu s izazovima i zahtjevima EU pristupnog procesa. Imamo veliku podršku Evropske centralne banke i Evropskog sisitema centralnih banaka koji još od 2007. godine kroz tehničku saradnju pomažu Centralnoj banci Bosne i Hercegovine u pripremama za usklađivanje s EU i međunarodnim standardima. Na osnovu ostvarenih rezultata i pozitivnih iskustava, Evropska komisija i Centralna banka Njemačke (Deutsche Bundesbank) pokrenule su 26. marta 2019. dvogodišnji regionalni “Program za jačanje kapaciteta centralnih banaka zemalja Zapadnog Balkana u kontekstu uključenja u Evropski sistem centralnih banaka”, čiji su krajnji korisnici centralne banke i bankarska supervizorska tijela zemalja kandidata i potencijalnih kandidata za EU. U okviru programa, Deutsche Bundesbank,  u saradnji sa 19 nacionalnih centralnih banaka i uz podršku Evropske centralne banke, organizuje regionalni program obuke u području bankarske supervizije, finansijske stabilnosti, zaštite korisnika i finansijske uključenosti, oporavka i restrukturiranja, monetarne politike, platnih sistema, statistike, usklađenosti i evropskih integracija, politike upravljanja, računovodstva i interne revizije, kao i direktne bilateralne mjere za svaku zemlju korisnicu.
  • Pored EU IPA višekorisničkih programa tehničke saradnje u području statistike, od izuzetnog značaja za unapređenje kapaciteta Centralne banke Bosne i Hercegovine je i kontinuirana podrška međunarodnih programa tehničke saradnje: Program bilateralne pomoći i izgradnje kapaciteta centralnih banaka uz podršku Švicarskog sekretarijata za ekonomske poslove (SECO) te projekt USAID FINRA, koji se realizuju kroz komplimentaran i koordiniran pristup s EU programima.

SaopštenjaNewsletter CBBiH