БиХ и Европска унија

Сарадња с Европском унијом 

  • Поуздана, стабилна и независна централна банка обезбјеђењем монетарне стабилности доприноси макроекономској стабилности и бољој припремљености земље у процесу укључења у Европску унију. Допринос Централне банке Босне и Херцеговине ЕУ интеграцијском процесу БиХ је значајан и реализује се кроз учешће у раду координационих структура, успостављених на основу Одлуке Савјета министара БиХ о систему координације ЕУ, у циљу праћења проведби уговорних обавеза из Споразума о стабилизацији и придруживању: радне групе за ЕУ интеграције, Пододбор за економска, финансијска питања и статистику и Пододбор за унутрашње тржиште и конкуренцију.
  • У циљу извјештавања ЕУ, Централна банка Босне и Херцеговине припрема прилоге и информације за стратешке документе БиХ из своје надлежности, укључујући редован извјештај о напретку БиХ и Програм економских реформи БиХ.
  • Поред континуиране сарадње с институцијама ЕУ кроз састанке и мисије, стручњаци ЦББиХ су активни и у форумима и радним групама Еуростата и Европског система централних банака (ЕСЦБ), као платформама за развој системских контаката, пренос знања и најбољих пракси централног банкарства.

 

Техничка сарадња 

  • У контексту конвергенције ка ЕУ стандардима, Централна банка Босне и Херцеговине примјењује проактиван приступ, уводећи неопходне функционалне промјене у складу с изазовима и захтјевима ЕУ приступног процеса. Имамо велику подршку Европске централне банке и Европског сиситема централних банака који још од 2007. године кроз техничку сарадњу помажу Централној банци Босне и Херцеговине у припремама за усклађивање с ЕУ и међунарoдним стандардима. На основу остварених резултата и позитивних искустава, Европска комисија и Централна банка Њемачке (Deutsche Bundesbank)  покренуле су 26. марта 2019. двогодишњи регионални “Програм за јачање капацитета централних банака земаља Западног Балкана у контексту укључења у Европски систем централних банака”, чији су крајњи корисници централне банке и банкарска супервизорска тијела земаља кандидата и потенцијалних кандидата за ЕУ. У оквиру програма, Deutsche Bundesbank у сарадњи са 19 националних централних банака и уз подршку Европске централне банке, организује регионални програм обуке у подручју банкарске супервизије, финансијске стабилности, заштите корисника и финансијске укључености, опоравка и реструктурисања, монетарне политике, платних система, статистике, усклађености и европских интеграција, политике управљања, рачуноводства и интерне ревизије, као и директне билатералне мјере за сваку земљу корисницу.
  • Поред EU IPA вишекорисничких програма техничке сарадње у подручју статистике, од изузетног значаја за унапређење капацитета Централне банке Босне и Херцеговине је и континуирана подршка међународних програма техничке сарадње: Програм билатералне помоћи и изградње капацитета централних банака уз подршку Швајцарског секретаријата за економске послове (SECO) те пројект USAID FINRA, који се реализују кроз комплиментаран и координисан приступ с ЕУ програмима.

Саопштења


Newsletter CBBiH