Jedinstveni registar računa poslovnih subjekata u Bosni i Hercegovini

 ___________________________________________________________________________________________________

O B A V I J E S T

Shodno Odluci o utvrđivanju tarife naknada za usluge koje vrši Centralna banka Bosne i Hercegovine broj: UV-122-01-1-296-9/21 od 27.01.2021. godine (Službeni glasnik BiH, broj 10/21 od 16.02.2021. godine), naknada za pojedinačni izvještaj iz Jedinstvenog registra računa poslovnih subjekata u BiH na osnovu zahtjeva u pisanoj formi, uz dokaz o izvršenoj uplati na račun Centralne banke počevši od 01.05.2021. godine iznosi 10 KM.

Potrebno je da zahtjeve podnosite na Zahtjevu za izdavanje izvještaja iz Jedinstvenog registra računa poslovnih subjekata u Bosni i Hercegovini, a koji je sastavni dio Odluke o izmjeni Odluke o Jedinstvenom registru računa poslovnih subjekata u Bosni i Hercegovini broj: UV-122-01-1-892-6/21 od 29.03.2021. godinu (Službeni glasnik BiH, broj 22/21 od 13.04.2021. godine).

____________________________________________________________________________________________________

 

OPĆENITO O REGISTRU

Šta je Jedinstveni registar računa poslovnih subjekata?

Jedinstveni registar računa poslovnih subjekata u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: Registar) sadrži račune poslovnih subjekata u Bosni i Hercegovini koji platni promet u Bosni i Hercegovini obavljaju preko računa otvorenih u komercijalnoj banci i računa u Centralnoj banci Bosne i Hercegovine.

 

Za štа služi Registar – kome je od koristi?

Registar će najviše pomoći komercijalnim bankama, poreznoj upravi i policiji i ostalim nivoima vlasti prilikom otkrivanja finansijskih struktura i transakcija koje kompanije i pojedinci mogu iskoristiti na nezakonit način, kao što su izbjegavanje plaćanja poreza i pranje novca.

Registar će, također, pružati informacije svim pravnim i fizičkim licima koji naplatu svojih potraživanja moraju tražiti prinudnim putem preko ovlaštenih institucija.

Ko su poslovni subjekti čiji se računi vode u Registru?

Pod poslovnim subjektima čiji se računi vode u Registru podrazumijevaju se: institucije, organi uprave, jedinice lokalne samouprave, drugi oblici organizovanja čije je osnivanje registrovano kod nadležnog organa ili osnovano zakonom, pravna lica ili dijelovi pravnih lica, privredna društva, javna preduzeća, banke i druge finansijske organizacije, udruženja, fizička lica koja samostalno obavljaju registrovanu poslovnu djelatnost i drugi poslovni subjekti kojima je dodijeljen jedinistveni identifikacioni broj (JIB).

 

 

AŽURIRANJE/ODRŽAVANJE I PRISTUP REGISTRU

Ko vodi registar?

Registar uspostavlja i vodi Centralna banka Bosne i Hercegovine kao elektronsku zbirku podataka o računima poslovnih subjekata.

 

Koji podaci se dostavljaju u Registar?

U Registar se dostavljaju sljedeći podaci za poslovne subjekte:

 1. Broj računa;

 2. Vrsta računa;

 3. Kanton;

 4. Općina;

 5. Naziv poslovnog subjekta;

 6. Poštanski broj sjedišta poslovnog subjekta;

 7. Adresa sjedišta poslovnog subjekta ulica i broj;

 8. Naziv grada sjedišta poslovnog subjekta;

 9. Jedinstveni identifikacioni broj poslovnog subjekta;

 10. Šifra glavne djelatnosti poslovnog subjekta - stari format;

 11. Šifra glavne djelatnosti poslovnog subjekta - novi format;

 12. Oblik organizovanja poslovnog subjekta;

 13. Oblik svojine poslovnog subjekta;

 14. Status računa:

 15. Datum i vrijeme zadnje promjene statusa računa;

 16. Tip računa;

 17. Poreski broj poslovnog subjekta;

 18. Matični broj poslovnog subjekta;

 19. Teritorijalno-politička zajednica;

 20. ID banke;

 21. Tip promjene;

 22. Datum i vrijeme otvaranja računa;

 23. Datum i vrijeme zatvaranja računa;

 24. Datum i vrijeme kada je račun postao glavni račun;

 25. Datum i vrijeme otkazivanja glavnog računa;

 26. Preneseno s računa – broj računa;

 27. Preneseno na račun – broj računa;

 

Ko i kada dostavlja podatke u Registar?

Poslovne banke i Centralna banka Bosne i Hercegovine podatke dostavljaju odmah nakon nastanka promjene na računu, a naročito podatke o otvaranju i zatvaranju računa, blokadi i deblokadi računa i promjeni glavnog računa.

 

Ko odgovara za tačnost podataka u Registru?

Za ispravnost podataka u Registru odgovaraju isključivo komercijalne banke.

 

Ko odgovara za ažurnost podataka u Registru?

Centralna banka Bosne i Hercegovine odgovara za pravovremeno prikupljanje izmjena, ažuriranje i distribuciju podataka.

 

Kako se može pristupiti podacima iz Registra?

Podacima iz Registra se može pristupiti:

 1. Direktnim uvidom putem interneta i

 2. U formi pojedinačnih izvještaja.

 

Plaća li se pristup Registru – ko i koliko?

Besplatan direktan uvid u podatke iz Registra putem interneta imaju: Centralna banka Bosne i Hercegovine, entitetske Agencije za bankarstvo, institucije, organi uprave, jedinice lokalne samouprave, poslovne banke i korisnici kojima je Centralna banka Bosne i Hercegovine na osnovu pisanog zahtjeva izdala odobrenje.

 

Pristup Registru putem interneta je moguć ukoliko su ispunjeni određeni preduslovi i to:

 • Popunjen obrazac «Zahtjev za pristup institucije», gdje će se zaokružiti da se traži pristup JRR putem interneta, potrebno je s pratećom dokumentacijom dostaviti u Centralnu banku Bosne i Hercegovine poštom na adresu: Centralna banka Bosne i Hercegovine, Maršala Tita 25, Odjeljenje za platne sisteme, 71000 Sarajevo
 • Odobrenje Centralne banke Bosne i Hercegovine za pristup JRR-u putem interneta
 • Računar s određenom minimalnom konfiguracijom
 • Čitač i „pametna“ kartica ili USB ključ pomoću kojih se pristupa Registru a koji su personalizovani i glase na određenog korisnika unutar institucije
 • „Pametna“ kartica ili USB ključ se naručuju od Halcom d.o.o. putem obrasca „Halcom – Zahtjev za izdavanje kartice ta rad na sistemima JRR/CRK i ACH“ i plaća se njihovo izdavanje i instalacija po važećem cjenovniku
 • Za korisnika za kojeg je naručena „pametna“ kartica ili USB ključ od Halcom d.o.o. popunjava se obrazac „Zahtjev za pristup / promjenu permisija korisnika“ u kojem se minimalno zaokruži da se u Listi permisija za JRR traži permisija „pristup izvještajima za poslovne subjekte“ te se isti dostavi u Centralnu banku Bosne i Hercegovine poštom na adresu: Centralna banka Bosne i Hercegovine, Maršala Tita 25, Odjeljenje za platne sisteme, 71000 Sarajevo

Pristup putem interneta, nakon prethodno izvršenih svih radnji, biće omogućen nakon uplate naknade od 100 KM mjesečno (u skladu s Odlukom o utvrđivanju tarife naknada Centralne banke Bosne i Hercegovine). Uplata se vrši unaprijed za naredni mjesec (ili duži period) i važi od momenta davanja pristupa podacima.

PODACI IZ REGISTRA – UPOTREBA, VRSTA IZVJEŠTAJA, DOSTAVA, PREUZIMANJE

Za šta mogu služiti podaci iz Registra?

Svi korisnici izuzev Centralne banke Bosne i Hercegovine i poslovnih banaka izvještaje iz Registra mogu koristiti samo za vlastite potrebe i ne mogu ih dalje koristiti u druge svrhe, kao ni distribuirati.

 

Koje vrste izvještaja se mogu dobiti iz Registra?

Iz Registra se mogu dobiti sljedeće vrste izvještaja:

 1. Izvještaj o računu poslovnog subjekta,

 2. Izvještaj o istoriji statusa računa poslovnog subjekta,

 3. Izvještaj o računima poslovnog subjekta,

 4. Izvještaj da poslovni subjekt nema evidentiran niti jedan račun u Jedinstvenom registru računa u BiH,

 5. Izvještaj o računu poslovnog subjekta – Glavni račun i

 6. Izvještaj o promjeni glavnog računa poslovnog subjekta.

 

Kako se podnosi zahtjev za dostavljanje izvještaja iz Registra - koliko se plaća?

Podnosilac popunjen pisani zahtjev podnosi glavnoj jedinici ili filijali Centralne banke Bosne i Hercegovine te u skladu s važećom Odlukom o utvrđivanju tarife naknada Centralne banke Bosne i Hercegovine uplaćuje shodno Uputstvu za uplatu navedenom na zahtjevu.

 

Ko i kako dostavlja izvještaje iz Registra?

Centralna banka Bosne i Hercegovine vrši distribuciju podataka iz Registra u formi pojedinačnih izvještaja preko organizacionih jedinica (glavne jedinice i filijale), a na osnovu pisanog zahtjeva podnesenog glavnoj jedinici ili filijali Centralne banke Bosne i Hercegovine. Obrazac pisanog zahtjeva se može preuzeti na internet stranici Centralne banke Bosne i Hercegovine ili u glavnoj jedinici ili filijali Centralne banke Bosne i Hercegovine.

 

Adrese i kontakti glavnih jedinica i filijala:

Glavna jedinica Sarajevo
Adresa: Mehmeda Spahe 3, 71000 Sarajevo
Tel: (++387 33) 286 - 400;   Fax: (++387 33) 286 - 491 , 286 - 437;
Glavna jedinica Mostar  
Adresa: Zagrebačka 10, 88000 Mostar
Tel: (++387 36) 355 - 236, 355 - 218 ;   Fax: (++387 36) 355 - 242;
Glavna banka Republike Srpske CBBiH
Adresa: Vidovdanska 19, 78000 Banja Luka ,
Tel: (++387 51) 243 - 618, 243 - 600, 243 - 617; Fax: (++387 51) 243 - 654, 243 - 660;
e - mail: [email protected]  
CBBiH Filijala Brčko  
Adresa: Bosne Srebrene 28, 76100 Brčko
Tel: (++ 387 49) 217 - 426, 217 - 179; Fax: (++ 387 49) 217 - 882;
Filijala CBBiH na Palama  
Adresa: Milana Simovića 14, 71420 Pale
Tel: (++387 57) 202 - 910;   Fax: (++387 57) 227 - 158;

 

Kako korisnici preuzimaju izvještaje iz Registra?

Izvještaj se preuzima na jedan od sljedećih načina:

 1. lično,

 2. putem telefaksa i

 3. putem e-maila.

Distribuciju podataka iz Registra u formi pojedinačnih izvještaja mogu vršiti i komercijalne banke.Newsletter CBBiH