Nadgledanje platnih sistema

Na osnovu člana 2. stav 3. tačka c), člana 7. tačka b), te članova 58. i 70. Zakona o Centralnoj banci Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 1/97, 29/02, 8/03, 13/03, 14/03, 9/05, 76/06 i 32/07), Centralna banka Bosne i Hercegovine (dalje: CBBiH) vrši nadgledanje funkcionisanja platnih sistema.

Cilj nadgledanja platnih sistema je obezbjeđenje i unapređenje sigurnosti i efikasnosti funkcionisanja platnih sistema i nesmetanog obavljanja platnog prometa u Bosni i Hercegovini, čime CBBiH potpomaže finansijsku stabilnost u Bosni i Hercegovini.

Djelokrug nadgledanja su platni sistemi koje CBBiH, u skladu sa članom 2. stav (3) tačka c) Zakona o Centralnoj banci Bosne i Hercegovine, potpomaže ili uspostavlja i održava, klasifikovani na način da mogu biti:

a)      sistemski značajan platni sistem - platni sistem čiji poremećaj u radu ili u radu njegovih učesnika može izazvati ozbiljne poremećaje u finansijskom sistemu, te ugroziti finansijsku stabilnost;

b)    značajan platni sistem - platni čiji poremećaj u radu ili poremećaj u radu njegovih učesnika ne može izazvati ozbiljne poremećaje u finansijskom sistemu, ali može doći do nepovjerenja učesnika i njihovih klijenata u taj sistem;

c)      ostali platni sistemi

 

Platni sistemi Bruto poravnanje u realnom vremenu i žirokliring sistem, čiji je vlasnik i operater CBBiH, se klasifikuju kao sistemski značajni platni sistemi, a u skladu sa  Odlukom o metodologiji nadgledanja platnih sistema

 

CBBiH nadgledanje platnih sistema vrši:

a)      monitoringom funkcionisanja platnih sistema,

b)     procjenom usklađenosti platnih sistema u odnosu na principe za funkcionisanje platnih sistema koje primjenjuje CBBiH, kao i propise drugih relevantnih međunarodnih institucija kojima se uređuju zahtjevi za nadgledanje platnih sistema i

c)      provođenjem aktivnosti katalizatora.

 

Akti kojima se uređuje oblast nadgledanja platnih sistema su: 

  • Odluka o nadgledanju funkcionisanja platnih sistema,  broj: UV-122-01-1-1909-9/22 od 27.10.2022. godine  („Službeni glasnik BiH“, 76/22)
  • Odluka o metodologiji nadgledanja platnih sistema, broj: UV-122-01-1-1909-10/22 od 27.10.2022. godine

 Newsletter CBBiH