Član Upravnog vijeća dr Danijela Martinović

Danijela Martinović

Danijela Martinović je rođena 11. januara 1974. godine u Sarajevu, gdje je završila osnovnu i srednju školu. Na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu diplomirala 1999. godine, smjer Računovodstvo i finansije, a iste godine diplomirala je i na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, odsjek Germanistika. Od 2000. godine zaposlena je kao asistent na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, na odsjeku Mikroekonomija. Magistrirala je 2005. godine, na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, a doktorirala 2008. godine na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu. Trenutno je zaposlena u zvanju vanrednog profesora.

Od marta 2009. do oktobra 2010. godine bila je zastupnica u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Članica je Odbora za ekonomsku i finansijsku politiku (potpredsjednica) i Odbora za promet i komunikacije pri federalnom Parlamentu. Od 2010. godine je zastupnica u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Predsjednica je Zajedničke komisije za ekonomske reforme i razvoj, druga zamjenica predsjedavajućeg Komisije za finansije i budžet, članica Komisije za vanjsku trgovinu i carine te članica Komisije za ostvarivanje ravnopravnosti polova kao i članica više ad-hoc komisija.

Učestvovala je u radu niza stručnih seminara, konferencija, naučnih simpozijuma kao i njihovoj organizaciji. Ostvarila je saradnju sa prof. dr. Helmutom Braunom i prof. dr. Reinerom Goemmelom sa Ekonomskog fakulteta u Regensburgu (SR Njemačka) na polju reforme socijalnog, penzijskog i zdravstvenog sektora.

Učesnica je projekta Regionalne mreže parlamentarnih odbora za ekonomiju i finansije zemalja Zapadnog Balkana s ciljem uspostavljanja bliže saradnje na polju ekonomije i unapređenja ekonomske legislative – zajednički projekat Mreže i Westminster Foundation for Democracy UK. Projekat je podržao i Center for European Policy Studies (CEPS), Bruxelles. Provela je projekat Zajedničke komisije za ekonomske reforme i razvoj Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u saradnji sa predstavništvom Fondacije Konrad Adenauer u Bosni i Hercegovini i Projektom jačanja Parlamenta u Bosni i Hercegovini Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) – organizacija serijala konferencija sa naslovom „Ekonomska i pravna pitanja u kontekstu EU integracija Bosne i Hercegovine“.

Objavila je više članaka u časopisima, knjigama i zbornicima iz mikroekonomije, preduzetništva, budžetiranja, javnih politika i finansija. Autor je dva udžbenika, koautor knjige, priručnika te monografije. Kao stipendista Njemačke organizacije za akademsku saradnju i razmjenu DAAD, 1996/97. studirala njemački jezik u Essenu, BRD.  

Krajem studija (1999.) radila je godinu dana u Gospodarskoj banci Sarajevo – Sektoru za devizno poslovanje. Također, tokom studija radila je kao prevodilac u Fondaciji Konrad Adenauer i za OSCE.

Odlukom Predsjedništva Bosne i Hercegovine imenovana je za člana Upravnog vijeća Centralne banke Bosne i Hercegovine (CBBiH).Newsletter CBBiH