Predsjedavajući Upravnog vijeća / guverner dr. Senad Softić

Senad Softić

Senad Softić rođen je 10. augusta 1963. godine. Doktor je ekonomskih nauka i od 2007. godine radi na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, prvo kao asistent i viši asistent, a onda i kao vanredni profesor. Istovremeno je i rukovodilac Master studija Ekonomskog fakulteta Sarajevo i Ekonomskog fakulteta Zagreb, smjer Krizni menadžment. Naučno zvanje doktora ekonomskih nauka stekao je 2010. godine na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, a magistarski rad odbranio je 2004. godine, na istom fakultetu.

Od 1995. do 2007. godine radio je na Ekonomskom institutu Sarajevo kao istraživač – naučni saradnik, te kao rukovodilac Centra za mikroekonomske analize, obavljajući istovremeno i posao asistenta – vanjskog saradnika Ekonomskog fakulteta u Sarajevu. Kao istraživač – stručni saradnik radio je od 1987. do 1995. godine na Institutu za organizaciju i ekonomiku u Sarajevu.

U okviru profesionalne karijere, bio je zamjenik predsjednika Nadzornog odbora Investicijske banke, kasnije Razvojne banke Federacije BiH. U dugogodišnjoj konsultantskoj praksi učestvovao je kao autor, koautor ili rukovodilac u realizaciji više od 120 elaborata, projekata i studija iz različitih oblasti mikro i makro ekonomije (menadžment, finansije, bankarstvo, strategije, organizacija, razvoj). U okviru naučne karijere, kao autor ili koautor učestvovao je u publikaciji 13 knjiga i monografija. Dobitnik je nagrade Najbolji udžbenik za visoko obrazovanje za djelo „Simptomi i uzroci krize preduzeća u Bosni i Hercegovini“, na 23. Međunarodnom sajmu knjiga i učila i 11. bijenalu knjige, Sarajevo 2011. Takođe, kao autor ili koautor, objavio je oko 30 naučnih i stručnih radova u zbornicima, časopisima i drugim publikacijama, te na seminarima i simpozijima.

Uz studijske boravke i usavršavanje iz oblasti ekonomije u inostranstvu, u okviru edukativnih aktivnosti pojavljivao se i kao predavač na većem broju seminara i simpozija iz oblasti menadžmenta, finansija, poslovnog planiranja, organizacije i malog biznisa.

Odlukom Predsjedništva Bosne i Hercegovine od 13. jula 2015. godine imenovan je za člana Upravnog vijeća CBBiH. Upravno vijeće CBBiH izabralo je 11. augusta 2015. godine Softića za guvernera CBBiH na mandatni period od šest godina.Newsletter CBBiH