Viceguverner mr Ernadina Bajrović

Ernadina Bajrović rođena je 27.12.1971. godine. Završila je sarajevsku Drugu gimnaziju, smjer programer, a diplomirala Komunikologiju na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Nakon završenog interdisciplinarnog postdiplomskog studija „Evropske studije“, magistrirala je iz oblasti bankarstva i poslovnog prava i 2004. godine odbranila magistarski rad o temi „Sistem bankarske supervizije – EU i BiH“, te stekla diplomu Univerziteta u Sarajevu, Univerziteta u Bolonji i London School of Economics. Na Univerzitetu u Sarajevu odobren i završen rad doktorske disertacije iz oblasti strateškog menadžmenta. Izabrana u naučnonastavno zvanje viši asistent na Fakultetu za javnu upravu Univerziteta u Sarajevu, za matičnu oblast „Menadžment javnog sektora“, 2013. godine.

U Centralnoj banci Bosne i Hercegovine (CBBiH) radi od 1997. godine i tada je, pri Uredu guvernera, bila angažovana na projektu uvođenja domaće valute (konvertibilne marke) i u procesu reforme platnog prometa u BiH, u okviru Platnog vijeća Bosne i Hercegovine. Od juna 2001. godine je u radnom odnosu u CBBiH, u Uredu guvernera, kao saradnica za pitanja finansijskih tržišta zadužena, između ostalog, i za proces suverenog kreditnog rejtinga BiH. Potom od juna 2004. godine radi kao samostalna stručna saradnica – ekonomski analitičar u Odjeljenju za evropske integracije i međunarodnu saradnju. Tokom 2006. godine, u ime CBBiH, imenovana je i za člana radne grupe za finansijski sektor u pregovorima s EU u procesu priprema za potpisivanje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju BiH u EU. Od januara 2007. godine rukovoditeljica je Odjeljenja za upravljanje ljudskim resursima, gdje između ostalog vodi poslove tehničke saradnje s centralnim bankama. Tokom 2010. godine bila je projekt menadžerica međunarodnog projekta EU „Jačanje kapaciteta upravljanja ljudskim resursima u Centralnoj banci Bosne i Hercegovine“. Posjeduje četrnaest godina menadžerskog iskustva na visokorukovodećim pozicijama. Predstavnik je rukovodstva za kvalitet i certificirani menadžer kvalitete prema ISO standardu. Završila je niz obuka i kurseva iz oblasti priprema centralnih banaka za proces evropskih integracija i monetarne politike, proces upravljanja u centralnim bankama, upravljanja ljudskim resursima, planiranja projekata, vještina pregovaranja i menadžerskih vještina. Učestvovala je na brojnim međunarodnim i domaćim konferencijama, prezentirala teme iz poslovanja centralnih banaka, a na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu održala niz predavanja kao gost predavač. Aktivno govori engleski jezik i posjeduje visok nivo znanja za rad na računarima.

U periodu od 2013. do 2020. godine obavljala je dužnost viceguvernerke CBBiH, Sektor za administraciju i finansije. U toku 2018. godine, bila je član stručnog tima na nivou BiH za izradu strategije inkluzije dijaspore u ekonomski razvoj BiH. Od 2017. do 2020. godine član je Savjetodavne grupe Fiskalnog vijeća Bosne i Hercegovine. Član je i IT odbora CBBiH i Odbora za EU integracije te član inovacijske mreže centralnih banaka pri Banci za međunarodno poravnanje u Bazelu. Predsjedavajuća je Komiteta za rizike CBBiH. Ponovnim imenovanjem za viceguvernerku CBBiH na mandatni period od četiri godine, počev od 1. januara 2021. godine, zadužena je za Sektor za administraciju i finansije u CBBiH.Newsletter CBBiH