Centralni registar kredita poslovnih subjekata i fizičkih lica u Bosni i Hercegovini

OPĆENITO O REGISTRU

Šta je Centralni registar kredita poslovnih subjekata i fizičkih lica u Bosni i Hercegovini?

Centralni registar kredita poslovnih subjekata i fizičkih lica u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: Registar) sadrži podatke o kreditnim i drugim zaduženjima poslovnih subjekata i fizičkih lica kod učesnika u Registru.

Pod poslovnim subjektom se podrazumijeva svaki subjekt kojem je dodijeljen jedinstveni identifikacioni broj (JIB).

Fizičko lice je svako lice koje ima jedinstveni matični broj i fizičko lice nerezident/stranac koji posjeduje identifikacioni broj dodijeljen od strane nadležne poreske uprave.

Ko su učesnici u Registru?

Učesnik u Registru je svaka banka, mikrokreditna organizacija, štedno-kreditna organizacija, leasing društvo, društvo za faktoring, svako društvo koje je pod ingerencijom nadležne entitetske agencije za bankarstvo, subjekat registrovan za plasiranje finansijskih sredstava koji je na vlastiti zahtjev uključen u Registar, kao i svaki drugi subjekat koji se bavi otkupom potraživanja koja su evidentirana u Registru.

Za štа služi Registar – kome je od koristi?

Registar kao jedinstvena baza podataka o kreditnim i drugim zaduženjima poslovnih subjekata i fizičkih lica služi za potpomaganje stabilnosti finansijskog sistema u Bosni i Hercegovini.

Podaci u Registru su od koristi učesnicima prilikom izrade analiza boniteta i monitoringa, entitetskim agencijama za bankarstvo i Centralnoj banci za izrade analiza te sudovima, tužilaštvima, pravobranilaštvima, organima unutrašnjih poslova i policijskim agencijama za obavljanje poslova iz njihove nadležnosti utvrđene zakonom.

Ko vodi Registar?

Registar uspostavlja i vodi Centralna banka Bosne i Hercegovine kao elektronsku zbirku podataka o kreditnim i drugim zaduženjima poslovnih subjekata i fizičkih lica.

Ko i kada dostavlja podatke u Registar/ ko je odgovoran za blagovremenost dostavljanja podatak u Registar?

Učesnici u Registru su obavezni da podatke dostavljaju najkasnije narednog dana od dana nastanka promjena u periodu od 08:00 do 16:00 sati. Pod radnim danom smatra se radni dan utvrđen propisom Centralne banke Bosne i Hercegovine kojim se utvrđuju operativna pravila za žirokliring sistem.

Ko odgovara za tačnost podataka u Registru?

Učesnici u Registru odgovaraju za tačnost i blagovremenost dostavljanja podataka.

Koja je odgovornost Centralne banke Bosne i Hercegovine?

Centralna banka Bosne i Hercegovine odgovara za istovjetnost dostavljenih podataka s podacima u Registru i administriranje Registra. Podaci se ažuriraju odmah po njihovom prijemu, nakon čega su ažurirani podaci dostupni korisnicima podataka.

Kako se može pristupiti podacima iz Registra?

 1. Direktnim uvidom putem interneta i

 2. U formi pojedinačnih izvještaja.

Ko može pristupiti podacima direktnim uvidom putem interneta i koja je naknada?

 1. Centralna banka Bosne i Hercegovine (bez naknade)

 2. Učesnici u registru (uz naknadu)

 3. Entitetske agencije za bankarstvo, sudovi, tužilaštva, pravobranilaštva, organi unutrašnjih poslova i policijske agencije (bez naknade).

Po osnovu korištenja podataka iz Registra, učesnici plaćaju naknadu koja se obračunava kvartalno u skladu s Odlukom o utvrđivanju tarife naknada Centralne banke Bosne i Hercegovine.

Ko pristupa podacima u formi pojedinačnih izvještaja iz Registra?

 1. Centralna banka Bosne i Hercegovine izdaje pojedinačne izvještaje iz Registra na osnovu pisanog zahtjeva zakonom ovlaštenih organa radi obavljanja poslova iz njihove nadležnosti utvrđenih zakonom.

 2. Banke, mikrokreditne organizacije, štedno-kreditne organizacije, leasing društva i društva za faktoring i svako drugo društvo koje je pod ingerencijom nadležne entitetstke agencije za bankarstvo izdaje pojedinačne izvještaje iz Registra na osnovu podnesenog pisanog zahtjeva poslovnog subjekta ili fizičkog lica isključivo za zaduženja podnosioca zahtjeva.

  Podneseni pisani zahtjev poslovnog subjekta treba biti potpisan od ovlaštenog lica i ovjeren pečatom tog poslovnog subjekta.

  Podneseni pisani zahtjev fizičkog lica treba biti potpisan od strane tog fizičkog lica i sadržavati broj identifikacionog dokumenta i naziv organa koji ga je izdao.

Preduslovi za pristup podacima u Registru putem interneta

 • Popunjen obrazac «Zahtjev za pristup institucije», gdje će se zaokružiti da se traži pristup CRK putem interneta, potrebno je s pratećom dokumentacijom dostaviti u Centralnu banku Bosne i Hercegovine poštom na adresu: Centralna banka Bosne i Hercegovine, Maršala Tita 25, Odjeljenje za platne sisteme, 71000 Sarajevo,
 • Odobrenje Centralne banke Bosne i Hercegovine za pristup CRK-u putem interneta,
 • Računar s određenom minimalnom konfiguracijom,
 • Za korisnika institucije kojoj je odobren pristup CRK-u putem interneta, popunjava se obrazac „Zahtjev za pristup korisnika“ u kojem je potrebno zaokružiti odgovarajuće permisije te isti dostavi u Centralnu banku Bosne i Hercegovine poštom na adresu: Centralna banka Bosne i Hercegovine, Maršala Tita 25, Odjeljenje za platne sisteme, 71000 Sarajevo,

 • Čitač i „pametna“ kartica (varijanta 1) ili USB ključ (varijanta 2) pomoću kojih se korisnik autentifikuje kod pristupa Registru, a koji su personalizovani i glase na određenog korisnika unutar institucije se naručuju od Halcom d.o.o. putem obrasca „Halcom – Zahtjev za izdavanje kartice za rad na sistemima JRR/CRK i ACH“ i plaća se njihovo izdavanje po važećem cjenovniku.

Koje vrste izvještaja se mogu dobiti iz Registra?

 1. Izvještaj o tekućim zaduženjima poslovnog subjekta (BP1),

 2. Izvještaj o zatvorenim zaduženjima poslovnog subjekta (BP2),

 3. Izvještaj o tekućim zaduženjima fizičkog lica (BF1) i

 4. Izvještaj o zatvorenim zaduženjima fizičkog lica (BF2).

   

Čuvanje podataka o zatvorenim zaduženjima

Podatke o zatvorenim zaduženjima se čuvaju za posljednjih pet godina, računajući od datuma stvarne otplate zaduženja.Newsletter CBBiH