Централни регистар кредита пословних субјеката и физичких лица у Босни и Херцеговини

Централни регистар кредита садржи сва задужења правних и физичких лица у Босни и Херцеговини која су реализована у финансијским институцијама. Под финансијским институцијама се подразумијевају: 1. комерцијалне банке, 2. микрокредитне организације, 3. штедно-кредитне организације и 4. организације за лизинг. Осим ових институција,Централни регистар кредита може садржавати и задужења код других субјеката регистрованих за пласирање финансијских средстава који су на свој захтјев укључени у Централни регистар кредита, као и задужења код организација које се баве откупом потраживања.

Регистар правних лица и регистар физичких лица су раздвојени. Регистар кредита правних лица обухвата четири категорије задужења: 1. кредит/лизинг, 2. акредитив, 3. гаранцију и 4. остала задужења. Регистар кредита физичких лица обухвата пет категорија задужења: 1. кредит/лизинг, 2. акредитив, 3. гаранцију, 4. картице и 5. остала задужења.

Циљ Централног регистра кредита је обезбјеђење квалитетних података о задужењима правних и физичких лица код банака и небанкарских финансијских институција, као и за анализе на нивоу агенција за банкарску супервизију и Централне банке Босне и Херцеговине. Сва претраживања се врше по ЈИБ-у или ЈМБ-у.

За садржај података у регистру одговорне су финансијске институције које су, у складу с одлуком Централне банке БиХ, дужне обезбјеђивати истините и цјеловите податке, које ће достављати у регистар. Подаци се уносе по одобравању кредита/акредитива/гаранције/картица/осталих задужења. Финансијске институције податке у регистру ажурирају код сваке промјене података до отплате или отписа дуга.

Централна банка Босне и Херцеговине одговара за правовремено преузимање података о кредитима од финансијских институција, за обавјештавање финансијских институција о резултатима увоза података у регистар и о стању података њихових активних задужења у регистру. Сва задужења која добију ознаку да су у цијелости отплаћена, пребацују се у историју и не мијењају се више. Ти подаци чувају се још пет година и по њима се за то вријеме могу добити извјештаји. Поред тога, Централна банка Босне и Херцеговине омогућава финансијским институцијама приступ регистру путем интернета. ЦББиХ обавља пријављивање и администрацију корисника регистра, док дистрибуцију програма и опреме која је потребна за приступ регистру путем интернета обавља предузеће које ЦББиХ овласти.

Корисници података из Централног регистра кредита су: Централна банка Босне и Херцеговине, агенције за банкарство, кредитне организације, као и други субјекти код којих правна и физичка лица имају задужења.

Корисници могу податке из Централног регистра кредита користити искључиво уз писану сагласност пословних субјеката и физичких лица. Тим се подацима могу служити само за своје потребе и на начин утврђен Одлуком ЦББиХ о Централном регистру кредита. Подаци се не смију даље репродуцирати и дистрибуирати.

На основу овлашћења које су добиле од Централне банке Босне и Херцеговине комерцијалне банке могу податке из Централног регистра кредита користити и за пружање информација пословним субјектима и физичким лицима о њиховим кредитним задужењима, и то само на основу захтјева поднесеног у писаној форми. Захтјев пословног субјекта мора бити потписан од овлашћеног лица и овјерен печатом пословног субјекта, док физичко лице, уз захтјев поднесен у писаној форми, мора доставити и фотокопију личне карте.


Newsletter CBBiH