Član Upravnog vijeća CBBiH mr. sci. Šerif Isović

Šerif Isović

Šerif Isović rođen je 5. aprila 1962. godine. Nakon završene srednje Ekonomske škole i Ekonomskog fakulteta, stiče zvanje magistra ekonomskih nauka na Katedri za računovodstvo i reviziju Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Posjeduje više od 32 godine radnog staža. Od 14. oktobra 2015. godine radi kao vršilac dužnosti direktora Porezne uprave FBiH. Tokom profesionalne karijere radio je od 1987. do 1990. godine u Poreznoj upravi kao općinski inspektor, od 1990. do 1993. u Poreznoj upravi kao gradski inspektor, od 1993. do 1994. u Finansijskoj policiji kao finansijski inspektor, od 1994. do 1998. godine kao direktor Porezne uprave Grada, Okruga i Kantona Sarajevo i član Izvršnog Odbora Okruga Sarajevo do konstituiranja Kantona Sarajevo, od 1998. do 2002. godine u JP PTT Saobraćaja BiH na poslovima savjetnika za finansije, od 2002. do 2005. godine u JP BH Pošta na radnom mjestu glavnog inspektora (internog revizora), od 2005. godine do 2007. godine u BH Pošti kao izvršni direktor za ekonomsko-finansijske poslove, od 2007. godine do 2009. godine u BH Telecomu kao izvršni direktor za ekonomsko-finansijske poslove, od 2009. do 2010. godine u Fabrici Duhana Sarajevo kao izvršni direktor za finansije.

U periodu od 22. marta 2011. godine pa do 13. oktobra 2015. godine obavljao je dužnost člana Vijeća Agencije za poštanski saobraćaj BiH. 

Osim navedenog, obavljao je i brojne druge dužnosti kao što su: član Odbora za reviziju „JKP Tržnice Sarajevo“, član Komisije za ekonomska pitanja Kantona Sarajevo, direktor Interne revizije u „Energoinvest d.d. Sarajevo“, član Nadzornog odbora „BH Telecom“ d.d., član Nadzornog odbora „Centrotrans bus“ Sarajevo, član Komisije za budžet i finansije Kantona Sarajevo. Od novembra 1998. do decembra 2011. godine bio je vlasnik Agencije za porezni, finansijski i računovodstveni konsalting.

Završio je i brojne obuke iz oblasti finansijsko-fiskalne politike, rada članova nadzornih odbora, korporativnog upravljanja, rješavanja krize upravljanja, analize finansijskih izvještaja, uspješne naplate potraživanja, direktne prodaje, mrežnog marketinga, internog audita kvalitete, kontroling računovodstva, finansijskog upravljanja i upravljanja ljudskim resursima, te stekao certifikate na raznim poljima (certificirani računovođa, ovlašteni revizor, vještak ekonomske struke - podoblast finansije, tržišni odnosi i finansijsko izvještavanje, te certifikat za rad u organima državne uprave).

Stalni je sudski vještak za finansije od 1997. godine, te je autor većeg broja finansijskih vještačenja iz oblasti privrednih sporova, sporova iz radnih odnosa, privrednog kriminala, pranja novca i poreznih utaja.

Učesnik je i predavač na više međunarodnih simpozija, konferencija i fakulteta te predavač u Edukativno-konsultantskoj firmi “FINconsult” u školi za edukaciju kandidata za sticanje zvanja u finansijsko-računovodstvenoj profesiji.

Autor je brojnih radova u naučno-stručnim časopisima, te u zbornicima radova s međunarodnih konferencija.

Od 1. novembra 2017. godine član je Upravnog vijeća Centralne banke Bosne i Hercegovine (CBBiH).Newsletter CBBiH