Glavna interna revizorka Anita Dujmović

Anita DujmovićAnita Dujmović rođena je 23. 1. 1964. godine u Mostaru, Bosna i Hercegovina, gdje je završila osnovnu, srednju Ekonomsku školu i Ekonomski fakultet na Univerzitetu Džemal Bijedić.

Dugogodišnjim radom u nekoliko velikih i uspješnih komercijalnih banaka u Federaciji Bosne i Hercegovine sticala je radno iskustvo u poslovanju s klijentima, poslovima platnog prometa, poslovima organizacije i tehnologije u bankama, računovodstvu i izvještavanju i kontroli usklađenosti poslovanja u bankama. Zadnjih 13 godina koordinirala je aktivnostima sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti i rukovodila funkcijama kontrole usklađenosti u ADDIKO bank d.d. Sarajevo. Od 2006. godine bila je aktivan član Komisije za praćenje provedbe Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti u Udrženju banaka Bosne i Hercegovine, te učestvovala u radu brojnih konferencija i okruglih stolova u vezi s aktuelnim temama iz ove oblasti.

Takođe, učestvovala je na brojnim edukacijama, seminarima i konferencijama u zemlji i inostranstvu iz oblasti bankarstva, upravljanja kvalitetom poslovanja organizacije, kontrole usklađenosti, provođenja internih istraga prevara i neetičnog ponašanja zaposlenih.

Zvanje Internal qualiti auditor (ISO 90014:2000) i certifikat od strane Bureau Veritas stekla je 2002. godine, te uspješno je prošla trening „Razvoj menadžera“ u organizaciji Gentis d.o.o. Zagreb. Takođe, posjeduje certifikat Akademije poslovne etike i usklađenosti iz oblasti  Usklađenosti s propisima u finansijskim organizacijama.

Odlukom o imenovanju glavnog internog revizora Centralne banke Bosne i Hercegovine od 19. 10. 2017. godine imenovana je na mjesto glavnog internog revizora Centralne banke Bosne i Hercegovine na mandatni period od četiri godine.


Newsletter CBBiH