Publikacije

Mjesečni ekonomski pregled

Mjesečni ekonomski pregled je sažeta informacija o posljednim trendovima u domaćem i međunarodnom makroekonomskom okruženju i finansijskom sektoru u Bosne i Hercegovine, koja se od maja 2013. godine objavljuje na web-stranici Centralne banke Bosne i Hercegovine (prije toga je bila interna informacija za menadžment Banke). Informacija sadrži grafičke prikaze s kratkim komentarima i statističke tabele. Presjek statističkih podataka je 45 dana nakon isteka referentnog mjeseca. Mjesečni ekonomski pregled se objavljuje mjesečno (izuzev posljednjeg mjeseca u kvartalu, kada se objavljuje Bilten).

Bilten

Bilten je kvartalna publikacija, koja pruža opširniju analizu makroekonomskih kretanja u zemlji i inostranstvu i finansijskog sektora zasnovanih na podacima monetarne i finansijske statistike, podacima o platnim transakcijama, podacima realnog sektora i podacima platnog bilansa Bosne i Hercegovine. Presjek statističkih podataka je 45 dana nakon isteka referentnog kvartala. Bilten je dostupan u štampanoj verziji i na web-stranici.

Godišnji izvještaj

Godišnji izvještaj je publikacija sadrži pregled makroekonomskih kretanja za cijelu godinu, Izvještaj o poslovanju Centralne banke Bosne i Hercegovine u toku godine i Finansijski izvještaj ovjeren od vanjskog revizora. Centralna banka Bosne i Hercegovine je, u skladu sa Zakonom o Centralnoj banci Bosne i Hercegovine, obavezna da Godišnji izvještaj za prethodnu godinu podnese Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine do 31. marta. Godišnji izvještaj Centralne banke Bosne i Hercegovine je dostupan u štampanoj verziji i na web-stranici.

Godišnji izvještaj se objavljuje nakon razmatranja na sjednici Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (u maju za prethodnu godinu).

Izvještaj o finansijskoj stabilnosti

Izvještaj o finansijskoj stabilnosti je godišnja publikacija Centralne banke Bosne i Hercegovine koja sadrži ocjenu rizika koji proizilaze iz makroekonomskog okruženja i trendova u finansijskom sistemu te procjenu otpornosti finansijskog sistema na identifikovane rizike, s posebnim akcentom na otpornost bankarskog sektora.

Objavljivanjem Izvještaja o finansijskoj stabilnosti, Centralna banka Bosne i Hercegovine izvještava širu javnost o postojećim rizicima po finansijsku stabilnost, kao i rizicima s kojima bi se finansijski sistem mogao suočiti u narednim periodima. Izvještaj o finansijskoj stabilnosti se fokusira na događajima iz prethodne godine i na najvažnija dešavanja iz prve polovine tekuće godine. Izvještaj je dostupan u štampanoj verziji i na web-stranici.

Izvještaj o finansijskoj stabilnosti za prethodnu godinu se objavljuje krajem augusta.

 Specijalne teme istraživanja

Specijalne teme istraživanja se objavljuju u vidu povremene publikacije, koja predstavlja isključivo autorovo istraživanje teme s ciljem dalje nadogradnje i debate. Autor je zaposlenik Centralne banke Bosne i Hercegovine.Newsletter CBBiH