Centralni registar kredita poslovnih subjekata i fizičkih lica u Bosni i Hercegovini

Centralni registar kredita sadrži sva zaduženja pravnih i fizičkih lica u Bosni i Hercegovini koja su realizovana u finansijskim institucijama. Pod finansijskim institucijama se podrazumijevaju: 1. komercijalne banke, 2. mikrokreditne organizacije, 3. štedno-kreditne organizacije i 4. organizacije za lizing. Osim ovih institucija, Centralni registar kredita može sadržavati i zaduženja kod drugih subjekata registrovanih za plasiranje finansijskih sredstava koji su na svoj zahtjev uključeni u Centralni registar kredita, kao i zaduženja kod organizacija koje se bave otkupom potraživanja.

Registar pravnih lica i registar fizičkih lica su razdvojeni. Registar kredita pravnih lica obuhvata četiri kategorije zaduženja: 1. kredit/lizing, 2. akreditiv, 3. garanciju i 4. ostala zaduženja. Registar kredita fizičkih lica obuhvata pet kategorija zaduženja: 1. kredit/lizing, 2. akreditiv, 3. garanciju, 4. kartice i 5. ostala zaduženja.

Cilj Centralnog registra kredita je obezbjeđenje kvalitetnih podataka o zaduženjima pravnih i fizičkih lica kod banaka i nebankarskih finansijskih institucija, kao i za analize na nivou agencija za bankarsku superviziju i Centralne banke Bosne i Hercegovine. Sva pretraživanja se vrše po JIB-u ili JMB-u.

Za sadržaj podataka u registru odgovorne su finansijske institucije koje su, u skladu s odlukom Centralne banke BiH, dužne obezbjeđivati istinite i cjelovite podatke, koje će dostavljati u registar. Podaci se unose po odobravanju kredita/akreditiva/garancije/kartica/ostalih zaduženja. Finansijske institucije podatke u registru ažuriraju kod svake promjene podataka do otplate ili otpisa duga.

Centralna banka Bosne i Hercegovine odgovara za pravovremeno preuzimanje podataka o kreditima od finansijskih institucija, za obavještavanje finansijskih institucija o rezultatima uvoza podataka u registar i o stanju podataka njihovih aktivnih zaduženja u registru. Sva zaduženja koja dobiju oznaku da su u cijelosti otplaćena, prebacuju se u istoriju i ne mijenjaju se više. Ti podaci čuvaju se još pet godina i po njima se za to vrijeme mogu dobiti izvještaji. Pored toga, Centralna banka Bosne i Hercegovine omogućava finansijskim institucijama pristup registru putem interneta. CBBiH obavlja prijavljivanje i administraciju korisnika registra, dok distribuciju programa i opreme koja je potrebna za pristup registru putem interneta obavlja preduzeće koje CBBiH ovlasti.

Korisnici podataka iz Centralnog registra kredita su: Centralna banka Bosne i Hercegovine, agencije za bankarstvo, kreditne organizacije, kao i drugi subjekti kod kojih pravna i fizička lica imaju zaduženja.

Korisnici mogu podatke iz Centralnog registra kredita koristiti isključivo uz pisanu saglasnost poslovnih subjekata i fizičkih lica. Tim se podacima mogu služiti samo za svoje potrebe i na način utvrđen Odlukom CBBiH o Centralnom registru kredita. Podaci se ne smiju dalje reproducirati i distribuirati.

Na osnovu ovlaštenja koje su dobile od Centralne banke Bosne i Hercegovine komercijalne banke mogu podatke iz Centralnog registra kredita koristiti i za pružanje informacija poslovnim subjektima i fizičkim licima o njihovim kreditnim zaduženjima, i to samo na osnovu zahtjeva podnesenog u pisanoj formi. Zahtjev poslovnog subjekta mora biti potpisan od ovlaštenog lica i ovjeren pečatom poslovnog subjekta, dok fizičko lice, uz zahtjev podnesen u pisanoj formi, mora dostaviti i fotokopiju lične karte.


Newsletter CBBiH