Viceguverner dr. Željko Marić

Željko Marić

Željko Marić je rođen 4.2.1972. u Sarajevu, gdje je završio osnovnu i srednju elektrotehničku školu. Studirao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu i Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, a diplomski rad odbranio 1998. godine o temi „Ciljevi i instrumenti monetarne politike“. Nakon fakulteta, završio je poslijediplomski studij Poslovne ekonomije, smjer Finansije, odbranivši magistarski rad 2002. o temi „Održavanje međunarodne likvidnosti u uslovima globalizacije“. Doktorsku disertaciju pod naslovom „Proširenje Evropske monetarne unije – mogućnosti, prednosti i rizici“ odbranio je 2005. godine.

Od završetka fakulteta stalno je zaposlen na Sveučilištu u Mostaru, gdje je u zvanje mlađeg asistenta biran 1998. godine, zvanje asistenta 2002., zvanje docenta 2006., te u zvanje vanrednog profesora 2009. godine. Na Ekonomskom, a povremeno i na Pravnom i Filozofskom fakultetu (odsjeci Politologija i Novinarstvo) Sveučilišta u Mostaru, predavao je kolegije: Osnove ekonomije, Politička ekonomija, Mikroekonomija, Makroekonomija, Ekonomska politika, Narodno gospodarstvo, Međunarodna ekonomija i Međunarodni ekonomski odnosi. Bio je angažovan kao vanjski saradnik na odsjeku visoke poslovne škole na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu (akademska 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 i 2011/2012.) na predmetu Uvod u ekonomiju / Osnove ekonomije. Bio je mentor na više od stotinu diplomskih radova kandidata za sticanje zvanja magistra ekonomije, te predsjednik ili član Komisije za sticanje zvanja magistra nauka i doktora nauka.

Napisao je pet knjiga, od kojih dvije, Kratak tečaj ekonomije (2003.) i Međunarodna ekonomija (2008.), kao koautor, a tri, Ekonomska politika male tranzicijske zemlje (2013.), Teorija i politika deviznih tečajeva (2016.) i Povijest ekonomske misli - ekonomske doktrine (2021.), samostalno. Napisao je i oko pedeset naučnih i stručnih radova u domaćim i međunarodnim časopisima i zbornicima s domaćih i međunarodnih konferencija.

Upravno vijeće Centralne banke Bosne i Hercegovine (CBBiH) je na sjednici održanoj 10. avgusta 2021. godine imenovalo dr. Željka Marića za viceguvernera CBBiH, nadležnog za Sektor za statistiku, servisiranje vanjskog duga, evropske integracije i platne sisteme, na mandatni period od četiri godine, počevši od 16. avgusta 2021. godine do 15. avgusta 2025. godine. Newsletter CBBiH