Клиринг међународних плаћања

Централна банка Босне и Херцеговине и Народна банка Србије, изражавајући обострани интерес и вољу да успоставе систем који ће омогућити ефикаснији, бржи и јефтинији платни промет између физичких и правних лица с територије Босне и Херцеговине и Републике Србије, споразумјеле су се да закључе Споразум о клирингу међунарoдних плаћања. Исти Споразум је потписан и између Централне банке Босне и Херцеговине и Централне банке Црне Горе али се до данас ниједна комерцијална банка из Црне Горе није укључила у овај процес.

Клиринг међународних плаћања обавља се за банке са сједиштем на територији Босне и Херцеговине с којима Централна банка Босне и Херцеговине има закључен уговор за обављање клиринга међународног плаћања и за банке са територије Републике Србије са чијом централном банком Централна банка Босне и Херцеговине има закључен споразум о нето обрачуну међународних плаћања.

Клиринг обавља централна банка која је оператер клиринга на основу овлашћења из Споразума, и то као мултилатерални нето обрачун, док се нето позиције комерцијалних банака из клиринга поравнавају на рачунима резерви банака код централне банке. Оператер клиринга је Народна банка Србије.

Под нето позицијом банке у одређеном тренутку подразумијева се разлика између примљених и извршених плаћања за ту банку од почетка клириншког циклуса до тог тренутка. Централна банка Босне и Херцеговине обавјештава оператера клиринга о износима лимита нето позиција за банке из своје државе, за чије извршење она гарантује у складу са Споразумом. Негативна нето позиција банке ниједног тренутка не смије бити већа од одобреног лимита.

Послије истека времена предвиђеног за пријем порука утврђеног Дневним терминским планом, оператер клиринга обавјештава централне банке о збирним нето стањима из клиринга и о нето стањима банака из њихове државе, након чега централне банке, у складу са одредбама Споразума, оператера клиринга обавјештавају о својој сагласности да се те нето позиције изврше.

Плаћање збирних нето позиција између централних банака обавља се преко рачуна код првокласне међународне банке, у складу са одредбама Споразума. Споразумне стране су сагласне да се плаћање између њих по основу збирних нето позиција обавља преко рачуна Deutsche Bank AG, F/M.


Newsletter CBBiH