Odluka Upravnog vijeća CBBiH o utvrđivanju obaveznih rezervi i utvrđivanju naknade na iznos rezerve

13.4.2016

Upravno vijeće Centralne banke Bosne i Hercegovine (CBBiH) donijelo je Odluku o utvrđivanju i održavanju obaveznih rezervi i utvrđivanju naknade CBBiH bankama na iznos rezerve. 

Ovom odlukom, osnovicu za obračun obavezne rezerve čine depoziti i pozajmljena sredstva, bez obzira na to u kojoj se valuti nalaze. 

Odlukom se utvrđuje jedinstvena stopa obavezne rezerve od 10% koju CBBiH primjenjuje na osnovicu za obračun obavezne rezerve. 

Odlukom je, također, utvrđeno da CBBiH na iznos sredstava obavezne rezerve ne obračunava naknadu. Na iznos sredstava iznad obavezne rezerve, CBBiH obračunava naknadu po stopi koja je jednaka 50% stope koju primjenjuje Evropska centralna banka (ECB) na depozite komercijalnih banaka. Odlukom o uvođenju negativne kamatne stope naknade na iznose viškova iznad obavezne rezerve na računima rezervi, CBBiH želi podstaći komercijalne banke da iskoriste navedena sredstva za odobravanje kredita stanovništvu i preduzećima. Viškovi iznad obavezne rezerve komercijalnih banaka na računima rezervi kod CBBiH već duže vrijeme bilježe kontinuiran rast, pri čemu banke u formi viškova na računima rezervi trenutno drže oko 2,5 milijardi KM. 

Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku BiH“, a primjenjivaće se od 1. jula 2016. godine.Newsletter CBBiH