CBBiH zaprimila odluku Vijeća ministara o rasporedu Brze finansijske pomoći MMF-a

3.6.2020

Centralna banka Bosne i Hercegovine (CBBiH) danas je zaprimila Odluku Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o rasporedu sredstava Instrumenata za brzo finansiranje (RFI) od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF).

Time su se stekli uslovi za raspodjelu i doznačavanje približno 648 miliona konvertibilnih maraka na podračune Ministarstva finansija Federacije Bosne i Hercegovine, Ministarstva finansija Republike Srpske i Brčko distrikta.

Sredstva će biti raspoređena po osnovu Odluke, odnosno Instrukcije o alokaciji sredstava Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine, i to

a) 61,5% za Federaciju Bosne i Hercegovine sa svojih 10 kantona;

b) 37,5% za Republiku Srpsku i

c) 1% za Brčko distrikt Bosne i Hercegovine.

Otplatu duga vrše entiteti i Brčko distrikt Bosne i Hercegovine u skladu sa zakonskim propisima kojima je regulisano izmirenje obaveza prema međunarodnim finansijskim institucijama prema utvrđenim otplatnim planovima.

Trenutna kamatna stopa je na bazi 1,05 posto uz grejs period od 39 mjeseci. Kredit se vraća u osam kvartalnih anuiteta.


Newsletter CBBiH