Druženje s novinarima: Integritet u poslovanju CBBiH u službi borbe protiv korupcije

9.12.2022

Povodom 9. decembra, Međunarodnog dana borbe protiv korupcije, Centralna banka Bosne i Hercegovine (CBBiH), već tradicionalno, organizovala je druženje sa novinarima, čijim predstavnicima je predočen napredak CBBiH u području prevencije različitih vrsta nepravilnosti, uključujući i preveniranje svih neželjenih aktivnosti koje mogu dovesti do pojavnih oblika koruptivnih radnji, poput neadekvatnog tretiranja i neprijavljivanja sukoba interesa, tretmana poklona i gostoprimstava i slično. Osim predstavnika medija, Centralna banka inicirala je i saradnju s Transparency International, s ciljem uvođenja dobrih praksi u upravljanje procesima koji su rizični s aspekta korupcije, a čiji su predstavnici danas takođe prisustvovali ovom događaju.

Obilježena je i prva godina od uspostavljanja nezavisnog, antikorupcijskog alata Etička linija, što svrstava CBBiH u red malobrojnih javnih institucija koje su implemetirale ovaj sistem. Radi se o eksternom zaštićenom online sistemu koji nudi mogućnost anonimne prijave o postojanju korupcije i drugih nepravilnosti. Sistemu „Etička linija“, koji je dostupan 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici i besplatan je za prijavitelja, pristupa se preko web stranice: www.cbbh.ba, klikom na logo „Etička linija“.

Prijavljivanje kroz ovaj sistem je potpuno anonimno, ukoliko to prijavitelj želi, i nije moguće utvrditi odakle i od koga je podnesena prijava, što prijavitelju pruža sigurnost i garanciju zaštite identiteta, ali i stvara kredibilitet i povjerenje kod prijavitelja koji se odluče na podnošenje prijave. Sistemom upravlja nezavisna treća strana, koja nema uvid u sadržaj internih prijava i postupanja, ali koja garantuje visoke tehničke standarde zaštite sistema od zloupotreba ili neprofesionalizma.

Predstavljene su sve aktivnosti koje su u prethodnih godinu dana implementirane u CBBiH, što osim usvajanja Etičkog kodeksa CBBiH i Pravilnika o internom prijavljivanju korupcije i drugih nepravilnosti u CBBiH, podrazumijeva i usvajanje provedbenih akata – Smjernica za upravljanje sukobom interesa i Smjernica za poklone i gostoprimstva, kao savremenih antikorupcijskih mehanizama.

Takođe, odredbe Etičkog kodeksa, na posljednjoj sjednici Upravnog vijeća CBBiH, izmijenjene su s ciljem usklađivanja s novim izmjenama Zakona o javnim nabavkama, čija primjena počinje od 10.12.2022. godine. Izmjene se odnose na odredbe kojima se tretira sukob interesa u procesima javnih nabavki.

Polazeći od značaja i nadležnosti koje ima CBBiH kao jedina institucija u zemlji nadležna za monetarnu politiku i izdavanje domaće valute, jačanje integriteta, povjerenja javnosti i stabilnosti, u svemu što radimo, cilj je kojem svakodnevno težimo, te će aktivnosti na implementaciji efikasnog sistema upravljanja ovim poslovnim procesima biti naše opredjeljenje i u budućem radu.Newsletter CBBiH