Platni sistemi u BiH u 2022. godini

24.3.2023

  • Kroz platne sisteme Centralne banke Bosne i Hercegovine (CBBiH), u 2022. godini je izvršeno 49.700.235 transakcija ukupne vrijednosti 145.825.330.468 KM, te je zabilježen rast broja i vrijednosti transakcija u odnosu na godinu ranije.
  • Od ukupnog broja transakcija u platnom prometu banaka, 55% se odnosi na unutarbankarske, a 45% na međubankarske. Posmatrano po vrijednosti, unutarbankarske i međubankarske transakcije su ekvikvalentne.
  • 2/3 unutarbankarskih transakcija su inicirane papirnim nalozima, dok je samo 1/3 inicirana elektronskim nalozima. Posmatrajući način inicijacije međubankarskih transakcija, na osnovu prikupljenih podataka je evidentno da je papirnim nalozima iniciran skoro isti broj međubankarskih transakcija kao i elektronskim nalozima
  • Za 5% je u 2022. godini povećan broj organizacionih dijelova banaka u odnosu na godinu ranije.

  • 22 banke u BiH nude elektronsko bankarstvo (mobilno i/ili internet bankarstvo).
  • Izražen je trend povećanja broja klijenata koji imaju pristup elektronskom bankarstvu, kao ugovorenu vrstu usluge, te je ovu vrstu usluge u prošloj godini imalo 1.324.202 subjekta, od čega 98.704 pravnih subjekata i 1.225.498 fizičkih lica.
  • Internet bankarstvo ima 32% subjekata koji imaju elektronsko bankarstvo kao ugovorenu vrstu usluge, dok 68% ima mobilno bankarstvo.
  • Pravna lica mnogo više koriste internet bankarstvo u odnosu na mobilno, dok fizička lica preferiraju mobilno bankarstvo u odnosu na internet bankarstvo.
  • Kao i proteklih godina samo 1/3 subjekata sa ugovorenom uslugom elektronskog bankarstva, aktivno koristi te usluge, dok 2/3 subjekata imaju mogućnost korištenja ali ne koriste. Uzimajući u obzir ove činjenice, te općenito masovnu digitalizaciju finansija, a koja uključuje i platni promet, CBBiH je u saradnji sa Svjetskom bankom izradila i objavila “Vodič za digitalna plaćanja”, kao dio aktivnosti CBBiH na polju finansijske edukacije. Vodič je dostupan u digitalnoj formi, te je isti moguće preuzeti: http://fined.cbbh.ba/content/DownloadAttachment/?id=b47d72e3-cb38-4835-b39a-2ad2a369cf64&langTag=bs

 

Kompletan izvještaj Platni sistemi u BiH u 2022. godiniNewsletter CBBiH