Bolji kreditni rejting BiH

22.12.2008

Međunarodna rejting agencija Standard & Poor's dodijelila je danas, 22. decembra 2008. godine Bosni i Hercegovini 'B+' kreditni rejting sa stabilnim izgledima.

"Ovaj poboljšani rejting predstavlja ohrabrujući faktor, ali je potrebno dalje raditi na institucionalnim i ekonomskim reformama, uz održavanje monetarne stabilnosti", izjavio je guverner Centralne banke Bosne i Hercegovine Kemal Kozarić.

U skladu s odlukom Vijeća ministra BiH o dobijanju kreditnog rejtinga zemlje od još jedne rejting kuće, u septembru ove godine Ministarstvo finansija i trezora BiH je potpisalo ugovor s agencijom Standard & Poor's, a CBBiH je, u svojstvu fiskalnog agenta, koordinirala i vodila proces izrade rejtinga BiH.

Ključni faktor u dodjeli rejtinga predstavlja dugoročno veliki potencijal za ekonomski rast, kao i institucionalni okvir, koji eksplicitno daje prioritet servisiranju vanjskog duga i monetarnoj stabilnosti baziranoj na aranžmanu valutnog odbora. Također, analitičari navode da faktor podrške rejtingu predstavlja perspektiva integracija BiH u Evropsku uniju (EU).

Istovremeno, ograničavajući faktori za rejting su složen politički sistem zemlje sa slabim institucijama centralne vlade što dovodi do političkih zastoja, potom složen okvir fiskalnog upravljanja, ogromna administracija, te donedavno rastući deficit tekućeg računa.

Važne odluke, uključujući budžet, moraju jednoglasno donijeti vlade entiteta i države, što značajno usporava fleksibilnost samog procesa donošenja odluka. Kompleksno institucionalno okruženje se odražava kroz veliki udio u vladinoj potrošnji, što iznosi blizu 50% bruto društvenog proizvoda u 2008. godini, a posljedica je složene strukture vlade, visokih troškova za plate i velikih socijalnih transfera.

Analitičari agencije Standard & Poor's procjenjuju da Republika Srpska (RS) pokazuje više fiskalne discipline u odnosu na Federaciju BiH. Nedavno osnivanje Fiskalnog vijeća BiH smatra se pozitivnim korakom ka efikasnijem upravljanju fiskalnom politikom.

Aktuelno pooštravanje kreditnih uslova i pad vanjske potražnje može dovesti, prema procjenama analitičara, do usporavanja rasta sa oko 6% koliko je iznosio ranije na oko 2% u 2009. godini. U isto vrijeme, deficit tekućeg računa bi se trebao smanjiti na oko 10% BDP-a u idućoj godini. Postojeći vanjski debalansi čine ekonomiju osjetljivom na previranja u kreditnim tokovima na svjetskim tržištima.

Monetarna politika djeluje prema aranžmanu valutnog odbora koji se pokazao kao dobar mehanizam u finansijskoj krizi. Uspostavljene su striktne prudencijalne mjere, kao što su pravila usklađivanja ročnosti i minimalne rezerve, koje su ojačale stabilnost bankarskog sistema.

Napredak u oblasti ustavne reforme, jačanja institucija, evropskih integracija i provedba strukturalnih reformi u kombinaciji sa zdravim makroekonomskim politikama, mogli bi dovesti do boljeg kreditnog rejtinga BiH. Pogoršanje fiskalne pozicije ili slabljenje vanjske likvidnosti, ispod sadašnjih predviđanja analitičara agencije Standard & Poor'sa, predstavljaju potencijalne  rizike za smanjenje rejtinga BiH.

Rejting koji je BiH dobila od agencije Standard & Poor's je za jedan nivo bolji od rejtinga agencije Moody's, dodijeljenog BiH u septembru ove godine.

Služba za odnose sa javnošću


Newsletter CBBiH