ECB i Centralna banka Bosne i Hercegovine uspješno završile program saradnje

Danas su Evropska centralna banka (ECB) i Centralna banka Bosne i Hercegovine (CBBiH) uspješno završile 18-mjesečni program tehničke saradnje. Program je započet 1. aprila 2010. godine, finansirala ga je Evropska unija (EU) kroz Instrument programa za pretpristupnu pomoć (IPA) s jednim milionom EUR, a provela ECB u saradnji sa sedam centralnih banaka Eurosistema: Njemačke (Deutsche Bundesbank), Grčke (Bank of Greece), Španije (Banco de España), Italije (Banca d'Italia), Holandije (De Nederlandsche Bank), Austrije (Oesterreichische Nationalbank) i Slovenije (Banka Slovenije). Eksperti centralnih banaka Bugarske i Rumunije također su učestvovali u ovom programu.

Završetak programa je važan korak naprijed u naporima CBBiH u pridruživanju Evropskom sistemu centralnih banaka (ESCB) nakon ulaska Bosne i Hercegovine u EU. Kao rezultat ovog programa, CBBiH je u mogućnosti pružanja još boljih usluga javnosti. Ovaj program doprinosi provođenju zdrave monetarne politike i politike finansijske stabilnosti, u korist stanovništva BiH. Program može biti primjer za druge programe saradnje koji uključuju EU i druge institucije u Bosni i Hercegovini.

Glavni rezultati programa su sljedeći:

  • Nova statistika kamatnih stopa će biti uskoro implementirana, a sačinjen je akcioni plan za razvoj statistike portfolio investicija. Daljnja poboljšanja su ipak potrebna u mnogim oblastima statistike u BiH, uključujući i onu koju priprema CBBiH.   
  • Obučeno je osoblje kako da koristi modele kratkoročnog prognoziranja za ekonomske analize i istraživanja, a CBBiH je uspostavila službu koja je specijalizirana za ekonometrijsko modeliranje. To je omogućilo CBBiH daljnje poboljšanje svojih ekonomskih analiza i praćenja ekonomskih kretanja u zemlji. Namjera CBBiH je izgradnja sveobuhvatnijih modela, integrirajući dodatne elemente ekonomije, nakon što unaprijeđeni statistički podaci postanu dostupni.
  • Uspostavljena je mapa puta kojom je planirano učešće i doprinos CBBiH u procesu integrisanja u EU. To će omogućiti CBBiH da planira svoje djelovanje u narednim godinama, te pomoći u postavljanju prioriteta u raspodjeli resursa.
  • Program je doprinio procesu usklađivanja koji je potreban kako bi došlo do usklađivanja s pravnim okvirom EU. Mogućnost razmjene iskustava sa centralnim bankama EU omogućila je CBBiH dobru polaznu osnovu za početak usklađivanja finansijskih zakona u zemlji i zakona o centralnom bankarstvu sa zakonima EU, kao i za pomoć za dalje jačanje i osiguranje nezavisnosti centralne banke kako je to određeno Sporazumom o funkcionisanju Evropske unije.
  • CBBiH je uspostavila okvir za analizu finansijske stabilnosti koja će biti više okrenuta ka budućim trendovima i fokusirana na rizik, omogućavajući da njen Izvještaj o finansijskoj stabilnosti bude širi, informativniji i prilagođen korisnicima, od čega će korist imati i stanovništvo i međunarodna zajednica. S novim institucionalnim kapacitetima u ovom području, CBBiH je sada u boljoj poziciji da podrži  rad i analize Stalnog odbora za finansijsku stabilnost BiH, praveći put za pravovremene političke odluke zasnovane na dobroj informisanosti.
  • CBBiH je pripremila akcioni plan kojim se utvrđuju prioriteti  za daljnje unapređenje usluga i sigurnosti informacione tehnologije u narednih nekoliko godina. Razvijen je poseban akcioni plan za upravljanje podacima u CBBiH. Ovim se predviđa zamjena ograničenih alata informacione tehnologije koji se trenutno koriste adekvatnijom infrastrukturom, što će u budućnosti omogućiti efikasniju podršku CBBiH.

 


Newsletter CBBiH