CBBiH dobila najviše ocjene od EU

Centralna banka Bosne i Hercegovine (CBBiH) je od Evropske unije (EU) u post-implementacijskom monitoringu dobila najvišu ocjenu - 5A, za veoma uspješno proveden projekat u saradnji sa ECB/Eurosistemom.

Važnost i kvalitet dizajna                                                                                        A

Efikasnost implementacije                                                                                    A

Rezultati                                                                                                                      A

Uticaj projekta danas                                                                                              A

Održivost                                                                                                                    A

 

Godinu dana nakon završetka programa tehničke saradnje CBBiH i Evropske centralne banke (ECB), EU je projekat, koji je i finansirala, ocijenila kao svoj najambiciozniji  i najuspješniji  projekat dosada realizovan u BiH.

Ključni faktori uspjeha ovog projekta su: precizno definisani projektni ciljevi i modaliteti realizacije, te vrlo visok nivo vlasništva CBBiH nad svim fazama projekta, što je omogućilo uvid i stjecanje znanja o najboljim i najaktuelnijim praksama i standardima evropskog centralnog bankarstva. Proaktivan stav CBBiH tokom projekta osigurao je održivost rezultata i nastavak aktivnosti na usaglašavanju sa evropskim i međunarodnim standardima, vlastitim kapacitetima, ali i podršku drugih programa tehničke saradnje kroz saradnju sa nacionalnim centralnim bankama iz EU.

Uz CBBiH, ovaj projekat je provela ECB u saradnji sa sedam centralnih banaka Eurosistema (Eurosystem) u okviru Programa za tehničku pomoć CBBiH, a s ciljem jačanja institucionalnih kapaciteta i poboljšanja priprema za učestvovanje u Evropskom sistemu centralnih banaka (ESCB). Projekat je značajno doprinio poboljšanju kapaciteta CBBiH u proizvodnji statistike kamatnih stopa i uvođenju statistike portfolio investicija. Kapaciteti za vođenje ekonomskih analiza, istraživanja i projekcija su takođe unaprijeđeni, zajedno sa kapacitetima za aktivno praćenje monetarne politike u okviru valutnog odbora. Takođe, projekat je uveo novi pristup u izgradnji IT sistema u CBBiH.

Svi očekivani rezultati postignuti su na način predviđen ugovorom, odnosno, u pojedinim je oblastima postignuto i više nego što je izvorno bilo predviđeno.

U izvještaju napravljenom od strane monitoring tima navedeno je, između ostalog, i sljedeće:

"ECB smatra ovaj projekat uspješnim primjerom i koristi ga kao instrument učenja. Projektni pristup baziran na transferu znanja mogao bi biti koristan za buduće programiranje pomoći Evropske komisije u oblasti jačanja institucionalnih kapaciteta, naročito za twinning projekte."

Imajući u vidu kompleksnu institucionalnu i političku strukturu u BiH, CBBiH se smatra jednom od najjačih institucija koje doprinose cjelokupnoj makroekonomskoj stabilnosti.

CBBiH je i ovim rezultatima pokazala da je spremna da svoje politike i smjernice usaglasi sa evropskim standardima.

 

 

Služba za odnose s javnošću


Newsletter CBBiH