25.6.2021

1. Šta sve spada u prihode Centralne banke Bosne i Hercegovine i kako ih ona ostvaruje?

2. Kada Centralna banka Bosne i Hercegovine ostvari prihode, gdje sve raspoređuje ovaj novac i na koje sve stavke otpadaju rashodi?

Prihodi CBBiH


1. Najznačajniji prihodi Centralne banke Bosne i Hercegovine su prihodi od kamata na devizne rezerve, prihodi od provizija i naknada za usluge Centralne banke Bosne i Hercegovine i prihodi po osnovu negativne naknade na višak sredstava iznad obavezne rezerve. Prihodi od kamata na devizne rezerve ostvaruju se na investicije u vrijednosne papire država eurozone. Prihodi od provizija i naknada ostvaruju se po osnovu izvršenih usluga koje Centralna banka Bosne i Hercegovine pruža domaćim komercijalnim bankama. Prihodi po osnovu negativne naknade na višak sredstava iznad obavezne rezerve naplaćuju se od komercijalnih banaka ukoliko iste drže sredstva iznad obavezne rezerve na računima Centralne banke Bosne i Hercegovine. Posljednjih godina, uslovi poslovanja na finansijskim tržištima eurozone su izuzetno nepovoljni kako za centralne banke tako i za druge aktere na tržištima, imajući u vidu činjenicu da se politikom Evropske centralne banke sve više povećava iznos negativnih kamatnih stopa na depozite i državne vrijednosne papire država eurozone. Time su sve teži uslovi da se osiguraju bilo kakvi prihodi od investiranja deviznih rezervi, pa je samim tim centralnim bankama teže poslovati i u takvim uslovima i ostvarivati dobit. Više na: https://cbbh.ba/Content/Read/14

2. Prihodi se evidentiraju kada se ostvare, a ne kada se naplate, što je u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (MSFI) koje Centralna banka Bosne i Hercegovine mora primjenjivati u evidentiranju poslovnih transakcija po Zakonu o Centralnoj banci Bosne i Hercegovine. Rashode Centralne banke Bosne i Hercegovine čine rashodi od kamata na devizne rezerve, rashodi od provizija i naknada u inostranstvu, troškovi osoblja, troškovi amortizacije nekretnina, opreme i nematerijalne imovine i administrativni i ostali operativni troškovi (troškovi održavanja, troškovi proizvodnje novčanica i kovanica i redovni administrativni i operativni troškovi). Neto dobit Centralne banke Bosne i Hercegovine predstavlja razliku evidentiranih prihoda i rashoda Centralne banke. Neto dobit se raspodjeljuje u skladu sa Zakonom o Centralnoj banci Bosne i Hercegovine prema kojem Centralna banka Bosne i Hercegovine usmjerava 60% tekuće dobiti na račun institucije zadužene za budžet Bosne i Hercegovine, ukoliko zadovolji kriterij da iznos početnog kapitala i generalnih rezervi (zadržane dobiti) bude jednak ili veći od 5,00% ukupnog iznosa monetarne pasive. Preostali iznos od 40% tekuće dobiti usmjerava se, u skladu sa Zakonom o Centralnoj banci Bosne i Hercegovine, u generalne rezerve  Centralne banke Bosne i Hercegovine. Ukoliko nije zadovoljen kriterij od minimalno 5,00%, tada se neto dobit raspoređuje u generalne rezerve Centralne banke Bosne i Hercegovine. Više na: https://cbbh.ba/Content/Read/14

 Newsletter CBBiH