2.7.2021

1. Šta je platni promet?

Platni promet


1. Pod platnim prometom podrazumijevaju se sve vrste plaćanja između različitih subjekata na osnovu međusobnog pravnog osnova. Jedna od osnovnih funkcija platnog prometa je da omogući efikasnu upotrebu novca (valute) koja predstavlja sredstvo plaćanja. Ukoliko se odvija putem banaka, tada se radi o platnom prometu putem banke. U zavisnosti od toga da li se vrši korištenjem gotovine ili ne, platni promet dijelimo na gotovinski platni promet i bezgotovinski platni promet. Gotovinski platni promet obuhvata sva plaćanja u gotovini  putem blagajni banke. Ovaj oblik platnog prometa obuhvata i sve isplate u gotovini. Bezgotovinski platni promet, kao i što sam naziv govori, karakteriše izostanak korištenja  gotovog novca. Kod ovoga oblika platnog prometa radi se o prenosu sredstva sa računa nalogodavca na račun primatelja. Savremena elektronska i optička sredstva, dodatno olakšavaju i ubrzavaju ovaj oblik platnog prometa.

Uzimajući u obzir da li se plaćanja vrše u zemlji ili ka/iz inostranstva, platni promet se dijeli na unutrašnji platni promet i međunarodni (inostrani) platni promet.

Platni promet obuhvata formalne aranžmane temeljene na ugovorima i zakonodavstvu, sa definisanim pravilima. U Bosni i Hercegovini je zakonska regulativa u nadležnosti entiteta.Newsletter CBBiH