Kalendar objavljivanja statističkih podataka

Kategorija podataka Periodičnost Datumi objavljivanja u 2021. godini
MONETARNI SEKTOR (04/2021) (05/2021) (06/2021) (07/2021)
1. Monetarni agregati Mjesečno  1 -  7       juna  1 - 7        jula  2 - 6   avgusta   1 - 7   septembra
2. Monetarni pregled Mjesečno 1 -  7       juna  1 - 7        jula   2 - 6   avgusta    1 - 7   septembra
3. Bilans stanja Centralne banke BiH (Monetarne vlasti) Mjesečno 1 -  7       juna  1 - 7        jula   2 - 6   avgusta    1 - 7   septembra
3.a Prilog - 1SR-Bilans stanja Centralne banke BiH Mjesečno 1 -  7       juna  1 - 7        jula  2 - 6   avgusta    1 - 7   septembra
4. Konsolidovani bilans komercijalnih banaka BiH Mjesečno 1 -  7       juna 1 - 7        jula   2 - 6   avgusta   1 - 7   septembra
4.a Prilog - 2SR-Bilans stanja komercijalnih banaka BiH Mjesečno 1 -  7       juna 1 - 7        jula   2 - 6   avgusta    1 - 7   septembra
5. Konsolidovani bilans komercijalnih banaka Federacije BiH Mjesečno 1 -  7       juna  1 - 7        jula  2 - 6   avgusta    1 - 7   septembra
6. Konsolidovani bilans komercijalnih banaka Republike Srpske Mjesečno 1 -  7       juna 1 - 7        jula   2 - 6   avgusta    1 - 7   septembra
7. Krediti stanovništvu po namjeni (na bazi uzorka banaka sa najvećom aktivom) Mjesečno 1 -  7       juna 1 - 7        jula  2 - 6   avgusta   1 - 7   septembra
7.a Prilog- Analitika kredita stanovništvu po namjeni sa tokovima Mjesečno 1 -  7       juna  1 - 7        jula   2 - 6   avgusta    1 - 7   septembra
8. Krediti sa valutnom klauzulom Mjesečno 1 -  7       juna 1 - 7        jula  2 - 6   avgusta   1 - 7   septembra
9. Ukupni depoziti i krediti komercijalnih banaka Mjesečno 1 -  7       juna  1 - 7        jula  2 - 6   avgusta   1 - 7   septembra
10. Sektorska struktura depozita komercijalnih banaka Mjesečno 1 -  7       juna  1 - 7        jula  2 - 6   avgusta   1 - 7   septembra
10.a Prilog - Analitički pregled depozita kod komercijalnih banaka Mjesečno 1 -  7       juna  1 - 7        jula   2 - 6   avgusta    1 - 7   septembra
11. Depoziti stanovništva po ročnosti Mjesečno 1 -  7       juna  1 - 7        jula   2 - 6   avgusta    1 - 7   septembra
12. Sektorska struktura kredita komercijalnih banaka Mjesečno 1 -  7       juna  1 - 7        jula  2 - 6   avgusta   1 - 7   septembra
12a. Prilog - Analitički pregled kredita komercijalnih banaka Mjesečno 1 -  7       juna  1 - 7        jula  2 - 6   avgusta    1 - 7   septembra
13. Valutna struktura depozita i kredita komercijalnih banaka Mjesečno 1 -  7       juna 1 - 7        jula   2 - 6   avgusta   1 - 7   septembra
14. Kupovina i prodaja KM Mjesečno 1 -  7       juna  1 - 7        jula   2 - 6   avgusta    1 - 7   septembra
15. Prosječne obavezne rezerve Mjesečno 1 -  7       juna  1 - 7        jula  2 - 6   avgusta    1 - 7   septembra
16. Transakcije u platnom prometu Mjesečno 1 -  7       juna  1 - 7        jula   2 - 6   avgusta   1 - 7   septembra
17. Devizne rezerve Centralne banke BiH Mjesečno 1 -  7       juna  1 - 7        jula   2 - 6   avgusta    1 - 7   septembra
18. Pregled prosječnih srednjih kurseva Mjesečno 1 -  7       juna 1 - 7        jula  2 - 6   avgusta   1 - 7   septembra

Kategorija podataka Periodičnost Datumi objavljivanja u 2021. godini
STATISTIKA KAMATNIH STOPA (04/2021) (05/2021) (06/2021) (07/2021)
Kamatne stope na kredite stanovništvu u KM Mjesečno 1 -  7       juna 1 - 7       jula  2 - 6   avgusta 1 - 7   septembra
Kamatne stope na kredite stanovništvu u KM sa valutnom klauzulom Mjesečno 1 -  7       juna  1 - 7       jula   2 - 6   avgusta   1 - 7   septembra
Kamatne stope na revolvinge i kreditne kartice stanovništvu Mjesečno 1 -  7       juna  1 - 7       jula   2 - 6   avgusta 1 - 7   septembra
Kamatne stope na kredite nefinansijskim preduzećima u KM Mjesečno 1 -  7       juna  1 - 7       jula   2 - 6   avgusta  1 - 7   septembra
Kamatne stope na kredite nefinansijskim preduzećima u KM sa valutnom kaluzulom Mjesečno 1 -  7       juna  1 - 7       jula  2 - 6   avgusta  1 - 7   septembra
Kamatne stope na revolvinge i kreditne kartice nefinansijskim preduzećima Mjesečno 1 -  7       juna 1 - 7       jula   2 - 6   avgusta  1 - 7   septembra
Kamatne stope na depozite stanovništva Mjesečno 1 -  7       juna 1 - 7       jula   2 - 6   avgusta  1 - 7   septembra
Kamatne stope na depozite nefinansijskih preduzeća Mjesečno 1 -  7       juna  1 - 7       jula  2 - 6   avgusta  1 - 7   septembra

Kategorija podataka Periodičnost Datumi objavljivanja u 2019. i 2020. godini
SEKTOR OSTALIH FINANSIJSKIH INSTITUCIJA (OFI) (12/2018) (6/2019)
1.Bilans stanja ostalih finansijskih institucija BiH Polugodišnje 24-30 aprila 2019 24-31 oktobra 2019
2.Bilans stanja Osiguravajućih društava BiH Polugodišnje 24-30 aprila 2019 24-31 oktobra 2019
3.Bilans stanja Investicionih fondova BiH Polugodišnje 24-30 aprila 2019 24-31 oktobra 2019
4.Bilans stanja Lizing društava BiH Polugodišnje 24-30 aprila 2019 24-31 oktobra 2019
5.Bilans stanja Mikrokreditnih organizacija BiH Polugodišnje 24-30 aprila 2019 24-31 oktobra 2019
6.Bilans stanja Brokerskih kuća BiH Polugodišnje 24-30 aprila 2019 24-31 oktobra 2019
7.Bilans stanja Berzi BiH Polugodišnje 24-30 aprila 2019 24-31 oktobra 2019
(04/2021) (05/2021) (06/2021) (07/2021)
8. Promet hartija od vrijednosti na berzama BiH Mjesečno 1 - 7        juna  1 - 7       jula  2 - 6   avgusta   1 - 7   septembra
9. Tržišna kapitalizacija i indeksi na berzama BiH Mjesečno 1 - 7        juna 1 - 7        jula  2 - 6   avgusta  1 - 7   septembra

Kategorija podataka Periodičnost Datumi objavljivanja u 2020/21. godini
VANJSKI SEKTOR (Q3/2020) (Q4/2020)
Platni bilans Bosne i Hercegovine Kvartalno do 31.12.2020. do 31.03.2021.
Međunarodna investicijska pozicija Kvartalno do 31.12.2020. do 31.03.2021.
Tokovi direktnih stranih ulaganja Kvartalno do 31.12.2020. do 15.08.2021.
Izvoz i uvoz robe na platnobilansnoj osnovi Kvartalno do 31.12.2020. do 31.03.2021.
Stanja direktnih stranih ulaganja Godišnje do 15.08.2021.
(12/2020) (01/2021) (02/2021) (03/2021)
Izvoz i uvoz robe - desezonirana serija podataka Mjesečno do 31.01.2021. do 28.02.2021. do 31.03.2021. do 30.04.2021.
Izvoz i uvoz po robama / zemljama Mjesečno do 31.01.2021. do 28.02.2021. do 31.03.2021. do 30.04.2021.
Efektivni mjesečni kursevi (NEER i REER) Mjesečno do 28.02.2021. do 31.03.2021. do 30.04.2021. do 31.05.2021.

Kategorija podataka Periodičnost Datumi objavljivanja u 2020. godini
STATISTIKA VLADINIH FINANSIJA (Q1/2020) (Q2/2020)
GFS - Centralna vlada - Izvještaj o vladinim operacijama Kvartalno do 30.06.2020. do 30.09.2020.
GFS - Konsolidovana FBiH* - Izvještaj o vladinim operacijama Kvartalno do 30.06.2020. do 30.09.2020.
GFS - Konsolidovana PS* - Izvještaj o vladinim operacijama Kvartalno do 30.06.2020. do 30.09.2020.
Spoljni dug - Stanje po kreditorima Kvartalno do 30.06.2020. do 30.09.2020.
Servisiranje spoljnjeg duga Mjesečno do 30 dana nakon završetka referentnog mjeseca
Mastriški dug Kvartalno do 90 dana nakon završetka referentnog kvartala
(Godišnji za 2019.)
GFS - Opšta vlada - Izvještaj o vladinim operacijama Godišnje do 30.06.2020.
GFS - Konsolidovana FBiH - Izvještaj o vladinim operacijama sa opštinama Godišnje do 30.06.2020.
GFS - Konsolidovana PS - Izvještaj o vladinim operacijama sa opštinama Godišnje do 30.06.2020.
Finansijski bilans stanja opšte vlade BiH Godišnje do 31.10.2020.

Kategorija podataka Periodičnost Datumi objavljivanja u 2018. godini
FINANSIJSKI SEKTOR (Q4/2017) (Q1/2018)
Indikatori finansijskog zdravlja Kvartalno do 31.03.2018. do 31.05.2018.

Bilješka: U zagradi je naveden period na koji se podaci odnose.

* Bez lokalnog nivoa vlasti


Newsletter CBBiH