Kalendar objavljivanja statističkih podataka

Kategorija podataka Periodičnost Datumi objavljivanja u 2019. i 2020. godini
MONETARNI SEKTOR (08/2019) (09/2019) (10/2019) (11/2019)
1. Monetarni agregati Mjesečno     1 - 7   oktobra     1 - 7   novembra  2 - 6   decembra  3 - 9       januara
2. Monetarni pregled Mjesečno     1 - 7   oktobra     1 - 7   novembra  2 - 6   decembra 3 - 9       januara
3. Bilans stanja Centralne banke BiH (Monetarne vlasti) Mjesečno     1 - 7   oktobra     1 - 7   novembra  2 - 6   decembra 3 - 9       januara
3.a Prilog - 1SR-Bilans stanja Centralne banke BiH Mjesečno     1 - 7   oktobra     1 - 7   novembra  2 - 6   decembra 3 - 9       januara
4. Konsolidovani bilans komercijalnih banaka BiH Mjesečno     1 - 7   oktobra     1 - 7   novembra  2 - 6   decembra 3 - 9       januara
4.a Prilog - 2SR-Bilans stanja komercijalnih banaka BiH Mjesečno     1 - 7   oktobra     1 - 7   novembra  2 - 6   decembra 3 - 9       januara
5. Konsolidovani bilans komercijalnih banaka Federacije BiH Mjesečno     1 - 7   oktobra     1 - 7   novembra  2 - 6   decembra 3 - 9       januara
6. Konsolidovani bilans komercijalnih banaka Republike Srpske Mjesečno     1 - 7   oktobra     1 - 7   novembra  2 - 6   decembra 3 - 9       januara
7. Krediti stanovništvu po namjeni (na bazi uzorka banaka sa najvećom aktivom) Mjesečno     1 - 7   oktobra     1 - 7   novembra  2 - 6   decembra 3 - 9       januara
7.a Prilog-Analitika kredita stanovništvu po namjeni sa tokovima Mjesečno     1 - 7   oktobra     1 - 7   novembra  2 - 6   decembra 3 - 9       januara
8. Krediti s valutnom klauzulom Mjesečno     1 - 7   oktobra     1 - 7   novembra  2 - 6   decembra 3 - 9       januara
9. Ukupni depoziti i krediti komercijalnih banaka Mjesečno     1 - 7   oktobra     1 - 7   novembra  2 - 6   decembra 3 - 9       januara
10. Sektorska struktura depozita komercijalnih banaka Mjesečno     1 - 7   oktobra     1 - 7   novembra  2 - 6   decembra 3 - 9       januara
10.a Prilog - Analitički pregled depozita kod komercijalnih banaka Mjesečno     1 - 7   oktobra     1 - 7   novembra  2 - 6   decembra  3 - 9       januara
11. Depoziti stanovništva po ročnosti Mjesečno     1 - 7   oktobra     1 - 7   novembra   2 - 6   decembra 3 - 9       januara
12. Sektorska struktura kredita komercijalnih banaka Mjesečno     1 - 7   oktobra     1 - 7   novembra  2 - 6   decembra 3 - 9       januara
12a. Prilog - Analitički pregled kredita komercijalnih banaka Mjesečno     1 - 7   oktobra     1 - 7   novembra  2 - 6   decembra 3 - 9       januara
13. Valutna struktura depozita i kredita komercijalnih banaka Mjesečno     1 - 7   oktobra     1 - 7   novembra  2 - 6   decembra 3 - 9       januara
14. Kupovina i prodaja KM Mjesečno     1 - 7   oktobra     1 - 7   novembra  2 - 6   decembra 3 - 9       januara
15. Prosječne obavezne rezerve Mjesečno     1 - 7   oktobra     1 - 7   novembra  2 - 6   decembra 3 - 9       januara
16. Transakcije u platnom prometu Mjesečno     1 - 7   oktobra     1 - 7   novembra  2 - 6   decembra 3 - 9       januara
17. Devizne rezerve Centralne banke BiH Mjesečno     1 - 7   oktobra     1 - 7   novembra  2 - 6   decembra 3 - 9       januara
18. Pregled prosječnih srednjih kurseva Mjesečno     1 - 7   oktobra     1 - 7   novembra  2 - 6   decembra 3 - 9       januara

Kategorija podataka Periodičnost Datumi objavljivanja u  2019. i 2020. godini
STATISTKA KAMATNIH STOPA (08/2019) (09/2019) (10/2019) (11/2019)
Kamatne stope na kredite stanovnistvu u KM Mjesečno     1 - 7   oktobra     1 - 7   novembra  2 - 6   decembra 3 - 9       januara
Kamatne stope na kredite stanovništvu u KM sa valutnom klauzulom Mjesečno     1 - 7   oktobra     1 - 7   novembra  2 - 6   decembra 3 - 9       januara
Kamatne stope na revolving kredite i kreditne kartice stanovništvu Mjesečno     1 - 7   oktobra     1 - 7   novembra  2 - 6   decembra 3 - 9       januara
Kamatne stope na kredite nefinansijskim preduzecima u KM Mjesečno     1 - 7   oktobra     1 - 7   novembra  2 - 6   decembra 3 - 9       januara
Kamatne stope na kredite nefinansijskim preduzecima u KM sa valutnom klauzulom Mjesečno     1 - 7   oktobra     1 - 7   novembra  2 - 6   decembra 3 - 9       januara
Kamatne stope na revolving kredite i kreditne kartice nefinansijskim preduzecima Mjesečno     1 - 7   oktobra     1 - 7   novembra  2 - 6   decembra 3 - 9       januara
Kamatne stope na depozite stanovnistva Mjesečno     1 - 7   oktobra     1 - 7   novembra  2 - 6   decembra 3 - 9       januara
Кamatne stope na depozite nefinansijskih preduzeca Mjesečno     1 - 7   oktobra     1 - 7   novembra  2 - 6   decembra 3 - 9       januara

Kategorija podataka Periodičnost Datumi objavljivanja u 2019. i 2020. godini
SEKTOR OSTALIH FINANSIJSKIH INSTITUCIJA (OFI) (12/2018) (6/2019)
1.Bilans stanja ostalih finansijskih institucija BiH Polugodišnje 24-30 aprila 2019 24-31 oktobra 2019
2.Bilans stanja Osiguravajućih društava BiH Polugodišnje 24-30 aprila 2019 24-31 oktobra 2019
3.Bilans stanja Investicionih fondova BiH Polugodišnje 24-30 aprila 2019 24-31 oktobra 2019
4.Bilans stanja Lizing društava BiH Polugodišnje 24-30 aprila 2019 24-31 oktobra 2019
5.Bilans stanja Mikrokreditnih organizacija BiH Polugodišnje 24-30 aprila 2019 24-31 oktobra 2019
6.Bilans stanja Brokerskih kuća BiH Polugodišnje 24-30 aprila 2019 24-31 oktobra 2019
7.Bilans stanja Berzi BiH Polugodišnje 24-30 aprila 2019 24-31 oktobra 2019
(08/2019) (09/2019) (10/2019) (11/2019)
8. Promet vrijednosnih papira na berzama BiH Mjesečno     1 - 7    oktobra     1 - 7   novembra  2 - 6   decembra 3 - 9       januara
9. Tržišna kapitalizacija i indexi na berzama BiH Mjesečno     1 - 7   oktobra     1 - 7   novembra  2 - 6   decembra 3 - 9       januara

Kategorija podataka Periodičnost Datumi objavljivanja u 2019. godini
VANJSKI SEKTOR (Q2/2019) (Q3/2019)
Platni bilans Bosne i Hercegovine Kvartalno do 30.09.2019. do 31.12.2019.
Tokovi direktnih stranih ulaganja Kvartalno do 30.09.2019. do 31.12.2019.
Izvoz i uvoz robe na platnobilansnoj osnovi Kvartalno do 30.09.2019. do 31.12.2019.
Stanja direktnih stranih ulaganja Godišnje do 15.08.2019.
Međunarodna investiciona pozicija Godišnje do 30.09.2019.
(08/2019) (09/2019) (10/2019) (11/2019)
Izvoz i uvoz robe - desezonirana serija podataka Mjesečno do 30.09.2019. do 31.10.2019. do 30.11.2019. do  31.12.2019.
Izvoz i uvoz po robama / zemljama Mjesečno do 30.09.2019. do 31.10.2019. do 30.11.2019. do  31.12.2019.
Efektivni mjesečni kursevi (NEER i REER) Mjesečno do 31.10.2019. do 30.11.2019. do 31.12.2019. do  31.01.2020.

Kategorija podataka Periodika Datumi objavljivanja u 2019. godini
STATISTIKA VLADINIH FINANSIJA (Q2/2019) (Q3/2019)
GFS - Centralna vlada - Izvještaj o vladinim operacijama Kvartalno do 30.09.2019. do 31.12.2019.
GFS - Konsolidirana FBiH* - Izvještaj o vladinim operacijama Kvartalno do 30.09.2019. do 31.12.2019.
GFS - Konsolidirana RS* - Izvještaj o vladinim operacijama Kvartalno do 30.09.2019. do 31.12.2019.
Vanjski dug - Stanje po kreditorima Kvartalno do 30.09.2019. do 31.12.2019.
Servisiranje vanjskog duga Mjesečno do 30 dana nakon završetka referentnog mjeseca
Maastrichtski dug Kvartalno do 90 dana nakon završetka referentnog kvartala
(Godišnji za 2019.)
GFS - Opšta vlada -Izvještaj o vladinim operacijama Godišnje do 30.06.2020.
GFS - Konsolidirana FBiH -Izvještaj o vladinim operacijama sa opštinama Godišnje do 30.06.2020.
GFS - Konsolidirana RS - Izvještaj o vladinim operacijama sa opštinama Godišnje do 30.06.2020.
Finansijski bilans stanja opće vlade BiH Godišnje do 31.10.2020.

Kategorija podataka Periodičnost Datumi objavljivanja u 2018. godini
FINANSIJSKI SEKTOR (Q4/2017) (Q1/2018)
Indikatori finansijskog zdravlja Kvartalno do 31.03.2018. do 31.05.2018.

Bilješka: U zagradi je navedeno razdoblje na koje se odnose podaci.

* Bez lokalnog nivoa vlasti


Newsletter CBBiH