Статистика

Производња статистике је једна од стандардних кључних функција у модерним централним банкама, јер је онa неопходна за вођење монетарне политике и анализирање економских и финансијских кретања. Централна банка Босне иХерцеговинеод свог оснивања поклања значајну пажњу компилацији статистика те је опредјељена да статистички подаци буду бесплатно доступни, као јавно добро с високим квалитетом. Уз Агенцију за статистику Босне и Херцеговине, Централна банка Босне и Херцеговине представља произвођача службене статистике на нивоу Босне иХерцеговинете учествује у реализацији планова статистичких истраживања у Босни иХерцеговини. Званичне статистике Централне банке Босне иХерцеговинесу интегрални дио макроекономских статистика, које се производе унутар статистичког система у Босни иХерцеговинии покривају три подручја макроекономских статистика: статистику монетарног и финансијског сектора, статистику спољног сектора и статистику владиних финансија. У току је и развијање статистике финансијских рачуна, као новог статистичког подручја.

Компилација и објављивање статистике се обавља примјењујући важеће домаће и међународне методологије (а однедавно се интензивно ради на увођењу релеватних методологија и стандарда из статистичког система ЕУ) за сваку од области, а што осигурава усклађеност с другим макроекономским статистикама (национални рачуни и др). Унутар сваког од ових статистичких подручја се проводи низ одвојених и сложених статистичких истраживања. Обрађене статистике се стављају на располагање широкој јавности путем публикација, веб-странице (кроз динамички портал Panorama Necto) и кроз међународну дистрибуцију статистичких података Централне банке Босне и Херцеговине.

Квалитет и методолошку исправност статистике прате и евалуирају међународне институције (ММФ – ROSC извјештај, Модул података; Еуростат – годишњи мониторинг усклађености за земље у процесу проширења и Адаптирану глобалну процјену статистике у Босне иХерцеговине). Захваљујући достигнутом квалитету и благовремености, статистички подаци из Централне банке Босне иХерцеговинесу испунили услове за уврштавање у ММФ-ов Стандардизовани систем дисеминације података (SDDS), чиме је Босна иХерцеговина постала дио ове међународне иницијативе за размјену међународно упоредивих података.

У циљу побољшања квалитета, континуирано се обављају консултације и контроле с изворима података и корисницима података се пружају појашњења те се на основу њихових захтјева планирају побољшања и проширења статистике. Континуирано радимо на јачању сарадње у оквиру домаћег статистичког система у БиХ, али и на међународном плану (Еуростат, ЕЦБ, BIS, земље региона).

Серије статистичких података имају различиту дужину, зависно од датума почетка њихове компилације, а најраније серије започињу с подацима од 1997. године. Уз статистичке податке, корисницима су на располагању методолошка објашњења. У календару објављивања статистичких података назначени су учесталост и рокови објављивања по статистичким подручјима:

 

 

 

Контакт одјељења за статистику:


Newsletter CBBiH