Публикације

Мјесечни економски преглед

Мјесечни економски преглед је сажета информација о посљедним трендовима у домаћем и међународном макроекономском окружењу и финансијском сектору у Босне и Херцеговине, која се од маја 2013. године објављује на веб-страници Централне банке Босне и Херцеговине (прије тога је била интерна информација за менаџмент Банке). Информација садржи графичке приказе с кратким коментарима и статистичке табеле. Пресјек статистичких података је 45 дана након истека референтног мјесеца. Мјесечни економски преглед се објављује мјесечно (изузев посљедњег мјесеца у кварталу, када се објављује Билтен).

Билтен

Билтен је квартална публикација, која пружа опширнију анализу макроекономских кретања у земљи и иностранству и финансијског сектора заснованих на подацима монетарне и финансијске статистике, подацима о платним трансакцијама, подацима реалног сектора и подацима платног биланса Босне и Херцеговине. Пресјек статистичких података је 45 дана након истека референтног квартала. Билтен је доступан у штампаној верзији и на веб-страници.

Годишњи извјештај

Годишњи извјештај је публикација садржи преглед макроекономских кретања за цијелу годину, Извјештај о пословању Централне банке Босне и Херцеговине у току године и Финансијски извјештај овјерен од спољног ревизора. Централна банка Босне и Херцеговине је, у складу са Законом о Централној банци Босне и Херцеговине, обавезна да Годишњи извјештај за претходну годину поднесе Парламентарној скупштини Босне и Херцеговине до 31. марта. Годишњи извјештај Централне банке Босне и Херцеговине је доступан у штампаној верзији и на веб-страници.

Годишњи извјештај се објављује након разматрања на сједници Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине (у мају за претходну годину). 

Извјештај о финансијској стабилности

Извјештај о финансијској стабилности је годишња публикација Централне банке Босне и Херцеговине која садржи оцјену ризика који произилазе из макроекономског окружења и трендова у финансијском систему те процјену отпорности финансијског система на идентификоване ризике, с посебним акцентом на отпорност банкарског сектора.

Објављивањем Извјештаја о финансијској стабилности, Централна банка Босне и Херцеговине извјештава ширу јавност о постојећим ризицима по финансијску стабилност, као и ризицима с којима би се финансијски систем могао суочити у наредним периодима. Извјештај о финансијској стабилности се фокусира на догађајима из претходне године и на најважнија дешавања из прве половине текуће године. Извјештај је доступан у штампаној верзији и на веб-страници.

Извјештај о финансијској стабилности за претходну годину се објављује крајем августа.

Специјалне теме истраживања

Специјалне теме истраживања се објављују у виду повремене публикације, која представља искључиво ауторово истраживање теме с циљем даље надоградње и дебате. Аутор је запосленик Централне банке Босне и Херцеговине.


Newsletter CBBiH