Годишњи извјештаји

Годишњи извјештај је публикација која  садржи преглед макроекономских кретања за цијелу годину, Извјештај о пословању Централне банке Босне и Херцеговине у току године и Финансијски извјештај овјерен од спољног ревизора. Централна банка Босне и Херцеговине је, у складу са Законом о Централној банци Босне и Херцеговине, обавезна да Годишњи извјештај за претходну годину поднесе Парламентарној скупштини Босне и Херцеговине до 31. марта. Годишњи извјештај се објављује након разматрања на сједници Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине.

Годишњи извјештај Централне банке Босне и Херцеговине је доступан у штампаној верзији и на веб-страници.

Календар објављивања публикација

Категорија података Периодичност Датуми објављивања у 2019 години
Годишњи извјештај Годишње јун 2019.

Архива:

Годишњи извјештај


Newsletter CBBiH